Documenten t.a.v. Besluit Havenmond

Zoutwinning Havenmond

De onderneming Frisia Zout B.V. is van plan om vanaf haar bedrijfs­terrein in Harlingen zout te gaan winnen onder de Waddenzee (gebied Havenmond). In dat kader verleent de Minister van Economische Zaken  instemming aan het winningsplan Havenmond. Van 29 mei 2015 tot en met 10 juli 2015 heeft het besluit tot instemming met het winningsplan Havenmond ter inzage gelegen. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 28 mei 2015 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het besluit.

Achtergrond

Het instemmingsbesluit met het winningsplan Havenmond draagt bij aan het op termijn beëindigen van de zoutwinning door Frisia Zout B.V. onder het vaste land van Noordwest Friesland. Het instemmingsbesluit met de daaraan verbonden voorschriften, leidt tot een planmatig beheer voor de zoutwinning in het gebied Havenmond en het zoveel mogelijk beperken van eventuele schade door bodembeweging. Voorkomen dat negatieve effecten optreden voor de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee is primair geborgd met de reeds voor deze zoutwinning verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit instemmingsbesluit is voorbereid conform de uniforme openbare voorbereidings­­procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerp-besluit heeft van 11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013 ter inzage gelegen.

 

Overzichtslijst van de ter inzage gelegde documenten inzake de zoutwinning Havenmond

1.    Instemmingsbesluit Havenmond, ministerie van EZ

2.    Nota van Antwoord, ministerie van EZ

3.    Ontwerpbesluit Havenmond, ministerie van EZ, oktober 2013

4.    Geactualiseerde winningsplan Havenmond, Frisia Zout B.V., december 2012

5.    Meet- en regelprotocol Havenmond, Frisia Zout B.V., december 2012

6.    Het concept-meetplan Havenmond, Frisia Zout B.V., revisie 04, mei 2013

7.    Advies van Staatstoezicht op de Mijnen en TNO, 27 juni 2013

8.    Advies van de Technische commissie bodembeweging, 19 juli 2013

9.    Rapport “Meegroeivermogen en gebruiksruimte in de getijdebekkens Vlie en Marsdiep; Grootschalige morfologische ontwikkelingen westelijke Waddenzee”, Cleveringa, juli 2010

10.  Rapport “Het Meegroeivermogen van de westelijke Waddenzee, Advies aan het Ministerie van Economische Zaken”, Deltares, aug. 2010

11.  MER “Milieueffecten continuering van de zoutwinning in Noordwest Fryslân”, Frisia Zout B.V., juli 2010

12.  Toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage, november 2010

13.  Advies TNO van 13 maart 2013 (AGE 13-10.015) inzake beleidsscenario voor de zeespiegelstijging voor de zoutwinning Havenmond

14.  Advies TNO van 22 juni 2011 (AGE 11-10.044) inzake beleidsscenario voor de zeespiegelstijging voor de gaswinning van NAM onder de Waddenzee

15.  Technisch rapport over tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust, KNMI, maart 2011

16.  Definitiestudie van de zeespiegelstijging voor bepaling van de suppletiebehoefte, Deltares, 2010