Mail

Welkom bij het NL Olie- en Gasportaal

Deze site geeft informatie over opsporing en winning van olie, gas en aardwarmte in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat.

Doelstelling is om de door de rijksoverheid verstrekte informatie op dit gebied op eenvoudige en overzichtelijke wijze te ontsluiten.

De site wordt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken beheerd door TNO, Geologische Dienst Nederland

.

Per 1 september 2016 zal de huidige NLOG site veranderen.

De website blijft benaderbaar via www.nlog.nl. Mocht u echter gebruik maken van directe links naar subpagina's van NLOG dan zal u rekening moeten houden met een wijziging hiervan.

De wijzigingen betreffen voornamelijk een nieuwe structuur van de subpagina's, een nieuwe omgeving en een vernieuwde versie van de interactieve kaart. Hiernaast vindt een beperkte revisie van de inhoudelijke content plaats. De functionaliteit van de dynamische content (bijvoorbeeld de zoekfuncties in de interactieve kaarten en zoekschermen) blijft op zijn minst gelijk aan de oude site. Daarnaast wordt ook nieuwe functionaliteit aangeboden, zoals een zoek knop en GIS web based services.

Wij verzoeken u deze aankondiging met geinteresseerden te delen. Voor meer vragen kunt u terecht bij info@nlog.nlRecente veranderingen

Er wordt continu gewerkt aan het up-to-date houden van deze site. Klik hier voor een overzicht van recente veranderingen.

Nieuws

23-08-2016 | Het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte 2015 is gepubliceerd. Zie pagina Publicaties en presentaties.

23-08-2016 | Er is een link gepubliseerd naar de volledige text van: Steenbergen, R.D.J.M., Vrouwenvelder, A.C.W.M, Reliability based assessment of buildings under earthquakes due to gas extraction, Heron 2014 2/3. Zie op pagina Bodemdaling onder: Recente TNO wetenschappelijke artikelen en conferentiebijdragen met betrekking tot geinduceerde seismiciteit Groningen

16-08-2016 | De De digitale brochure najaar 2016 is gepubliceerd. Zie ook link op Aardwarmte, Stimuleringsmaatregelen, SDE+.

20-07-2016 | Op 20 juli 2016 is de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016 gepubliceerd. Zie Aardwarmte, Stimuleringsmaatregelen, SDE+.

02-06-2016 | Per 1 juni 2016 is de tijdelijke leidraad voor adressering MBB. 24.1p beschikbaar: Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning

17-03-2016 | Er zijn nog vier onregelmatigheden in de database met gaseigenschappen hersteld na de hersteloperatie van 19-02-2016. Alle aanpassingen zijn vermeld in de nieuwe Errata spreadsheet (version 2). De fouten waren aanwezig vanaf de tijd dat de database beschikbaar was (2008).

14-03-2016 | Datavrijgave uit de jaarrapporten 2006 (art 113 Mijnbouwbesluit): 'Vrijgave jaarrapport 2006 art 113' en 'Structuurkaarten 2006'.

26-02-2016 | De SDE+ openstellingsronde voorjaar 2016 is geopend

19-02-2016 | De database met gaseigenschappen is weer hersteld. De putten waarvan verkeerde informatie is verstrekt staan vermeld in een Errata spreadsheet.

18-02-2016 | Referentielijst van recente TNO wetenschappelijke artikelen en conferentiebijdragen met betrekking tot geinduceerde seismiciteit Groningen is toegevoegd.

26-01-2016 | Overzicht van de boringen beeindigd in 2015

26-01-2016 | DoubletCalc 2D v1.0 (DC2D) is een software tool ontwikkeld door TNO. Met deze software is het mogelijk de temperatuur en druk ontwikkeling rond twee of meer geothermische putten te bekekenen, in twee dimensies (2D) en door de tijd heen. De software is ontwikkeld om de kloof tussen eenvoudige 1D simulatie tools zoals TNO's DoubletCalc v1.43 (DC1D, Mijnlieff et al. 2014), en geavanceerde 2D en 3D reservoir simulators zoals Eclipse te overbruggen.

23-12-2015 | Wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (26-11-2015) Het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (26-11-2015). Het wetsvoorstel is ook vertaald in het Engels.

21-12-2015 | Drie nieuwe TNO publicaties over Groningen: Het effect van productievariaties en -fluctuaties op de seismiciteit van het Groningen veld (met bijbehorende video) en een notitie over de Hazardkaarten.

01-12-2015 |Rapport Meegroeivermogen toets Waddenzee. Voorwaarde voor winning van gas in de Waddenzee is dat het tempo van bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging het Meegroeivermogen van de kombergingsgebieden niet mag overschrijden. Om vast te stellen of aan deze voorwaarde wordt voldaan dient een Meegroeitoets te worden uitgevoerd. De resultaten van deze toets zijn te vinden bij Bodembeweging onder het item Rapporten en geodetische meetregisters:Rapporten en geodetische meetregisters en GPS metingen.

27-08-2015 | Wijziging opslagplan Norg (d.d. 31 Januari 2013). Het besluit van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te raadplegen. Het betreft het Instemmingsbesluit van de minister, de aanvraag van NAM, het gezamelijk advies van TNO/SodM en het advies van de Tcbb. De documenten zijn te downloaden door gebruik te maken van de hyperlinks.

26-08-2015 | TNO Rapport over Radial drilling for Dutch geothermal applications zie TNO rapporten op de aardwarmte pagina

06-08-2015 | Wijziging opslagplan Norg (d.d. juli 2105). Het besluit van de minister van de minister van Economische Zaken t.a.v. de door NAM voorgestelde wijzigingen van het opslagplan voor de ondergrondse  gasopslag Norg en de daaraan gerelateerde documenten zijn hier te raadplegen. Het betreft het Instemmingsbesluit van de minister, de aanvraag van NAM, het gezamelijk advies van TNO/SodM en het advies van de Tcbb. De documenten zijn te downloaden door gebruik te maken van de hyperlinks

06-08-2015 | Nieuwe GPS bodemdalingsgegevens voor Barradeel, Bergermeer, Leeuwarden-West, Noord-Nederland, Q16-Maas en Waddenzee. Ga naar pagina.

05-08-2015 | Herziene versie van kaart 'Olie en Gas in Nederland', juli 2015 Clear ways/Scheepvaart routes zijn geactualiseerd en de opsporingsvergunningen Noordoostpolder, de Peel en Noord-Brabant zijn niet meer geldig

04-08-2015 | Engelse versie jaarverslag 2014 'Natural Resources and Geothermal energy in the Netherlands' is beschikbaar

29-07-2015 | |Literatuuronderzoek naar het optreden van seismiciteit ten gevolge van injectie van stoffen in de ondergrond, de onderliggende fysische mechanismes van deze seismiciteit en de relevantie hiervan voor stikstof injectie. Zie 'Seismisch risico geinduceerde aardbevingen' op de pagina Bodemdaling.

08-07-2014 | Delfstoffen en aardwarmte in Nederland - Jaarverslag 2014

29-06-2015 | Nog een nieuw TNO rapport van juni 2015 over geinduceerde seismiciteit Groningen: Veiligheidsbeschouwing aardbevingen Groningen t.b.v. NPR 9998. TNO 2013 R12071.

24-06-2015 | Nieuwe TNO rapporten met betrekking tot geinduceerde seismiciteit Groningen per juni 2015.

29-05-2015 | Besluit zoutwinning Havenmond, terinzagelegging van 29 mei 2015 tot en met 10 juli 2015.

08-04-2015 | Nieuwe versie Digitaal Geologisch Model - vasteland (DGM-diep v4.0) is nu beschikbaar.

14-03-2015 | Datavrijgave uit de jaarrapporten 2005 (art 113 Mijnbouwbesluit): 'Vrijgave jaarrapport 2005 art 113' en 'Structuurkaarten 2005'.

30-01-2015 | Publicatie verschillende TNO rapporten met betrekking tot de aardbevingen in Groningen)

08-01-2015 | Olie- en gasboringen, beëindigd in 2014 (voorlopige resultaten) zijn nu beschikbaar.

22-12-2014 | Navigeren op de pagina Aardwarmte is veel overzichtelijker geworden.

09-12-2014 | Prospex 2014 - Digital Booth - The Netherlands: EBN, TNO and Ministry of Economic Affairs (presentations, posters etc.)

21-11-2014 | Harlingen Subsidence Study - Vermilion Oil and Gas Netherlands B.V., 27 oktober 2014 is beschikbaar

11-11-2014 | Informatiebladen met beschrijving van geologie, potentiele benutting en nabije mijnbouwactiviteiten van individuele zoutpijlers in NO-Nederland zijn toegevoegd.

01-10-2014 | Wijziging van de Subsidieregeling nationale EZ-subsidies in verband met de voorwaarden in het programma Risico's dekken voor aardwarmte.

11-09-2014 | Aanpassingen in de procedure om het jaarrapport (artikel 113 Mijnbouwbesluit)

31-07-2014 | Aanpassing van Temperatuur informatie ondergrond.

18-06-2014 | Delfstoffen en aardwarmte in Nederland - Jaarverslag 2013

Annual review 2012

23-04-2014 | Meerdere tabellen waarin reservoireigenschappen van een groot aantal boringen worden gegeven, geordend per analysemethode, zijn nu verkrijgbaar. Bovendien zijn petrofysische logs en porositeit-permeabiliteit plots van kernanalyse data beschkbaar.

13-03-2014 | Datavrijgave uit de jaarrapporten 2004 (art 113 Mijnbouwbesluit): 'Vrijgave jaarrapport 2004 art 113' en 'Structuurkaarten 2004'.

05-03-2014 |Publicatie van de aanpassing van de Mijnbouwregeling in de Staatscourant : Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2014, nr. WJZ/13208613, tot wijziging van de Mijnbouwregeling. De geactualiseerde wetstekst kan worden gevonden via de nlog pagina Wet- en Regelgeving onder de uitvoeringsmaatregelen. Deze tekst is vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar.

27-02-2014 | Overzichten en kaarten van vergunningen per 1 januari 2014 en mutaties in vergunningen gedurende 2013.

13-02-2014 | De interactieve kaart in gebruik met Windows Internet Explorer 10 werkt niet goed. Gebruik tijdelijk een eerdere versie van deze browser.

13-02-2014 | Activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel (fallow acreage'') van de winningsvergunning N07b.

13-02-2014 | Ministeriële regelingen SDE+ 2014 gepubliceerd.

28-01-2014 | Nieuwe ontwikkelingen zijn gepubliceerd in de Ontwerp-Rijks-structuurvisie Windenergie op Zee en Milieueffectrapporten (2014)
Download hier de bekendmaking van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

20-01-2014 | Documenten en Rapporten Geinduceerde aardbevingen Groningen zijn hier te vinden. Op de website Aardbevingen in Groningen is ook alle overige informatie omtrent dit dossier te vinden.

24-10-2013 | Adresgegevens Ministerie van Economische Zaken geactualiseerd: Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG

11-10-2013 | Ontwerpbesluit zoutwinning Havenmond, terinzagelegging van 11 oktober 2013 tot en met 21 november 2013.

01-08-2013 | Digitale bestanden voor de Geologische kaart van de deelgebieden Elbow Spit Hoog, Step Graben en Dutch Central Graben (NCP2C) en Winterton High, Winterton Platform en Zeeland Platform (NCP2G) gepubliceerd. Tevens zijn voor NCP2A, 2D, 2E en 2F de rapporten over de Burial Historie geactualiseerd of annexes toegevoegd.
Overzicht met gepubliceerde bestanden van alle deelgebieden staat op pagina Offshore deelgebieden: NCP-2A, -2B, -2C, -2D, -2E, -2F and -2G


Nieuws Archief.....