Procedures vergunningen

Contact: Ministerie van Economische Zaken zie contactgegevens

Aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) (per 1 oktober 2010)

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet integreert een groot aantal (ca. 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Ëén omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één aanvraagformulier, één bevoegd gezag, één uniforme procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. Het doel van deze samenvoeging is een lastenverlichting voor de aanvrager.

 

De Wabo geldt na inwerkingtreding voor het Nederlands territorium met inbegrip van de territoriale zee: de 12-mijlszone. De huidige procedures en regels voor vergunningverlening voor mijnbouwwerken buiten de 12-mijlszone, blijven na inwerkingtreding van de Wabo ongewijzigd van kracht. Artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht geeft aan dat de Minister van Economische Zaken bevoegd is te beslissen op een aanvraag die betrekking heeft op een inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is, en mijnbouwwerken niet zijnde inrichtingen.

Meldingen in het kader van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (hierna: Barmm) vallen niet onder de Wabo. Het gaat hierbij om tijdelijke werkzaamheden, zoals een (exploratie)boring of onderhoud aan installaties. Een melding aan het Ministerie van Economische Zaken is nodig wanneer het een mijnbouwwerk betreft dat onder de werking van het Barmm valt, zie artikel 4 van het Barmm. De melding in het kader van het Barmm betreft uitsluitend de milieuaspecten van de werkzaamheden.
 

Werkwijze Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm)

Omgevingsloket online is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met Omgevingsloket online een vergunningcheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is, welke gegevens de aanvrager moet leveren, en om eventueel een papieren aanvraagformulier uit te printen. Het Ministerie van Economische Zaken streeft ernaar dat aanvragen incl. bijbehorende bescheiden, zoals bouwtekeningen zoveel mogelijk digitaal en via het Omgevingsloket online worden ingediend.
Belangrijk! Geef duidelijk aan dat het Ministerie van Economische Zaken op basis van de Wabo bevoegd gezag is. Lees meer...
 

Vergunning voor verkenningsonderzoek

Hoofdstuk 2 van het Mijnbouwbesluit beschrijft de regels voor het verkenningsonderzoek (seismische surveys). In het algemeen is er geen vergunningvereiste voor het uitvoeren van een seismisch onderzoek op zee. Alleen wanneer belangen van scheepvaart en defensie spelen is een aparte toestemming vereist. Zie daarvoor de kaarten met scheepvaartroutes en defensiegebieden.

In artikel 108 van het Mijnbouwbesluit staat een regeling voor het verstrekken van informatie over de resultaten van het seismisch onderzoek.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.

NB! Nederland is bezig met het aanwijzen van gebieden in Noordzee die voor natuur van bijzonder belang zijn. Als dat eenmaal het geval is zal een aparte vergunning onder Natuurbeschermingswet nodig zijn. 

Mijnbouwwet: hoofdstuk 1, artikel 1dartikel 2, artikel 49d en artikel 8, artikel 127 en artikel 130
Mijnbouwbesluit: hoofdstuk 2, artikel 9-23 en hoofdstuk 8, artikel 108
Mijnbouwregeling: hoofdstuk 2, artikel 2.1.1-2.8.1
 

Aanvraag vergunningen voor opsporen en winnen van delfstoffen of geothermische energie

Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (artikel 6 van de Mijnbouwwet). De procedure voor het aanvragen van een vergunnning is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Mijnbouwwet (in bijzonder de artikelen 14 - 17) en is uitgewerkt in hoofdstuk 1 van de Mijnbouwregeling.

Paragraaf 1.2 en 1.3 en de bijlagen 1 en 2 van de Mijnbouwregeling geven een opsomming van de gegevens die overlegd moeten worden bij een vergunningaanvraag.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.
 

Praktische toelichting op de procedure door het Ministerie van Economische Zaken


Artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling stelt dat de aanvrager van een opsporingsvergunning een geologisch rapport dient te verstrekken. De inhoud van dit rapport wordt beknopt beschreven in lid 2d. Naar aanleiding van vragen van operators omtrent de detaillering van het geologische rapport kunt u een TNO rapport downloaden als voorbeeld. Het rapport geeft een indruk welke mate van detaillering bij de behandeling van de verschillende onderwerpen gewenst is. Het behoeft geen toelichting dat elke aanvraag locatie of regiospecifieke kenmerken zal hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de operator deze op adequate wijze over het voetlicht te brengen. Het hier gepresenteerde rapport moet worden gezien als een hulp voor de aanvrager, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvraagformulier: Opsporingsvergunning Mijnbouwwet
Aanvraagformulier: Winningsvergunning Mijnbouwwet

Mijnbouwwet: hoofdstuk 2, artikelen 6-24
Mijnbouwbesluit: artikel 7
Mijnbouwregeling: artikel 1.2.1artikel 1.2.2artikelen 1.3.1-1.3.3bijlage 1 en bijlage 2
 

Aanvraag vergunningen voor het opslaan van stoffen

Voor het opslaan van stoffen is een daartoe strekkende vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (artikel 25 van de Mijnbouwwet). De procedure hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Mijnbouwwet.

In artikel 1.3.4, bijlage 1 en bijlage 2 van de Mijnbouwregeling zijn de gegevens opgenomen die overlegd moet worden bij een vergunningaanvraag.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.

Aanvraagformulier: Opslagvergunning Mijnbouwwet

Mijnbouwwet: hoofdstuk 3, artikelen 25-32
Mijnbouwbesluit: artikel 7 en artikel 28
Mijnbouwregeling: artikel 1.2.1artikel 1.2.2 en artikel 1.3.4
 

Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning

Voor het oprichten of in stand houden van een mijnbouwwerk, niet-zijnde een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de wet Milieubeheer, is een vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken (Mijnbouwwet artikel 40, lid 2 juncto Mijnbouwregeling paragraaf 1.2 en paragraaf 1.4).

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.

Aanvraagformulier: Aanvraag mijnbouwmilieuvergunning

Mijnbouwwet: artikel 40, lid 2
Mijnbouwbesluit:
Mijnbouwregeling: paragraaf 1.2 en paragraaf 1.4
 

Splitsing van vergunningen

Indien de houder van een vergunning een deel van zijn vergunning op een ander wil doen overgaan, dient hij een aanvraag in om splitsing van de vergunning als bedoeld in artikel 19, onderdeel a.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.


Mijnbouwwet: artikel 19, onderdeel a
Mijnbouwbesluit: artikel 135 en artikel 136
Mijnbouwregeling: artikel 1.8.1

 

Samenvoeging van vergunningen

Voor het samenvoegen van twee of meer vergunningen, waardoor een vergunning voor een gebied ontstaat, dienen de vergunninghouders een aanvraag in om samenvoeging van de vergunningen.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.

Aanvraagformulier: Samenvoegen van vergunningen

Mijnbouwwet: artikel 19, onderdeel b
Mijnbouwbesluit: artikel 137-140
Mijnbouwregeling: artikel 1.8.2
 

Overdracht van vergunningen

Voor het overdragen van een vergunning dient de vergunninghouder een aanvraag in tot overdracht.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken, Directie Energiemarkt, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG en
2. de digitale versie naar mijnbouwaanvragen@minez.nl.
 

Aanvraagformulier: Overdracht van vergunningen

Mijnbouwwet: artikel 20
Mijnbouwbesluit:
Mijnbouwregeling: artikelen 1.3.7, derde lid -1.3.10