Geologisch vooronderzoek

Voor de realisatie van een geothermiesysteem is van belang om van te voren een globaal maar goed beeld te hebben van het potentieel van warmte in de ondergrond en de bovengrondse warmtevraag.

Geologisch Onderzoek

Een eerste indruk van de potentie van aardwarmte in het studiegebied kan opgedaan worden met de door TNO ontwikkelde tool ThermoGIS. Daarnaast geeft Dinoloket de mogelijkheid om de regionale dieptekartering, die tevens ten grondslag ligt van het ThermoGIS model, te bekijken om een algemene indruk van de ondergrond te krijgen.

Seismisch onderzoek maakt het mogelijk om de ondergrond in meer detail in kaart te brengen. De benodigde data, 2D en 3D seismiek, is bij TNO beschikbaar, mits het in het publieke domein beschikbaar is. Indien de seismische data in het studiegebied niet toereikend is, of er is geen seismische data, dan is het te overwegen om later seismische acquisitie over het studiegebied uit te laten voeren. Het tot beschikking hebben van seismische data over de geplande put-trajecten verkleind de onzekerheid wat betreft de aanwezigheid en aansluitend de diepte van beoogde reservoirs, en de aanwezigheid van breuksystemen.

Boorgat data geeft een lokaal beeld van de ondergrond. De benodigde boorgat data is bij TNO beschikbaar, mits het in het publieke domein beschikbaar is. Logmetingen, boorgatkernen en puttesten geven informatie over de kwaliteit van de beoogde reservoirs. Boorgatdata kan ondersteunend zijn aan seismische data, en vice versa.

Verder is bewustwording van de gevaren en bijbehorende risico’s van het aanboren en exploiteren van de ondergrond belangrijk. Is er kans op het aantreffen van koolwaterstoffen? Kan er interferentie met gaswinning plaatsvinden? Zijn er drinkwater- of natuurgebieden in het studiegebied?

De data kan door (geo-)technische consultants verzameld en gecompileerd worden in een zogeheten geologisch (voor-)onderzoek of quick scan. Om verder onderzoek te mogen doen naar de potentie van aardwarmte in een bepaald gebied is een opsporingsvergunning nodig. Het geologisch (voor-)onderzoek kan gebruikt worden als geotechnische onderbouwing voor het aanvragen van een opsporingsvergunning.