Aardwarmte vergunningen

Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning en ingestemd winningsplan nodig van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (artikel 6 van de Mijnbouwwet). Tevens is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) een omgevingsvergunning nodig. Op deze website wordt alleen informatie gegeven over vergunningen onder de Mijnbouwwet, voor meer informatie over omgevingsvergunningen zie de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Aan het verlenen van een vergunning voor de opsporing en winning van aardwarmte zijn geen kosten verbonden. Ook voor andere besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op het gebied van opsporing en winning van aardwarmte op basis van de Mijnbouwwet worden geen afdrachten (of leges) gevraagd.

Voor een overzicht van huidige aangevraagde en verleende vergunningen kunt u kijken op de interactieve kaart of zoeken in het datacenter. Omdat de interactieve kaart de gebieden weergeeft zoals deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd, is de overlap tussen concurrerende aanvragen hier niet op zichtbaar. Er wordt tenslotte alleen een uitnodiging voor concurrerende aanvragen gepubliceerd voor het gebied dat nog open is. In dit bestand - in te laden in Google Earth - is de overlap tussen concurrerende aanvragen zichtbaar gemaakt. Daarnaast is er een poster en lijst met vergunningen per 1 januari jongstleden beschikbaar en deze lijst met huidige wijzigingen. Voor een historisch overzicht van vergunningen wordt doorverwezen naar de jaarverslagen
De kaarten zijn ook te downloaden als WMS service voor ArcGIS of kmz file voor Google Earth.

Overzicht Mijnbouwwet vergunningen

 

Activiteit

 

Type vergunning

 

 

 

Geologisch vooronderzoek

 

 

 

 

 

Aanvragen opsporingsvergunning

 

 

 

 

 

Opsporen
Gedetailleerd geologisch onderzoek
(aanvragen SDE+(+)/RNES)

Realisatie:
Booractiviteiten
Verzamelen gegevens
Optimaliseren productie
Aanvragen winningsvergunning en winningsplan

 

Opsporingsvergunning

 

 

 

Winnen

 

Winningsvergunning en winningsplan

Documentatie:
- Handreiking Aanvragen opsporingsvergunning aardwarmte.
Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten - Rapportagevereisten SDE+ en RNES (TNO 2017 R10498, april 2017).
- Bepaling begrenzing winningsvergunning - Franse methode 
- Brief tijdelijk beleidskader 14 november 2019 m.b.t. tijdelijke winningsvergunning en -plan.
- Format tijdelijk winningsplan.

Publicatie uitnodigingen voor concurrerende aanvragen in de Staatscourant

De uitnodigingen voor concurrerende aanvragen voor opsporingsvergunningen kunnen worden ingezien via de website overheid.nl. Let op: in de Staatscourant wordt geen kennisgeving gepubliceerd van elke nieuwe aanvraag. Alleen de aangevraagde gebieden die in open gebied vallen worden hier kenbaar gemaakt teneinde de mogelijkheid te bieden hiervoor een concurrerende aanvraag in te dienen.
Vul bij 'Zoek in' de tekst 'aardwarmte' in en markeer 'Alleen in de titel'.