Methaanemissies

shallow

TNO heeft (mede) naar aanleiding van verschillende Kamervragen onderzoek verricht naar methaan. 

Tweede Kamerdebat van 14 november 2017 

Tijdens dit debat zijn er vragen gesteld over de mate waarop lekkages en het verbranden van aardgas door de olie- en gassector bijdragen aan klimaatverandering. TNO heeft hier in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoek naar uitgevoerd. 

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is een brede verkenning van de methaanemissies in de olie- en gassector aan de hand van wetenschappelijke literatuur en publieke rapportages. Het tweede deel betreft een meer specifieke analyse van methaanlekkage uit de olie- en gasputten in Nederland.  “De huidige situatie in Nederland met betrekking tot methaanemissies uit de olie- en gassector is niet verontrustend.” Er wordt geconstateerd dat er momenteel weinig gegevens beschikbaar zijn in het publieke domein omtrent integriteitsproblemen met putten en eventueel geassocieerde methaanlekkages voor putten in de Nederlandse territoir en Noordzee. 

Het rapport geeft een aantal suggesties voor het handelingsperspectief, te weten:

  • meer transparantie over de methodes om methaanlekkage te kwantificeren;
  • publicatie van de jaarlijkse methaanemissiecijfers in het publieke domein.
  • heroverwegen van het afblazen van restgassen offshore; 
  • een monitoringsplan voor actieve en verlaten putten.

 

Kamervragen van 7 augustus 2018

Het Duitse onderzoeksinstituut Geomar publiceerde in 2015 en 2017 over methaanlekkages ter grootte van jaarlijks 3.000 tot 17.000 ton methaan uit boorgaten in de Noordzee. Deze publicaties zijn onder de aandacht gekomen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en ook opgepakt als Kamervraag. TNO heeft hier in opdracht van SodM onderzoek naar uitgevoerd. 

TNO onderschrijft niet de conclusie van Geomar en concludeert dat de geschatte hoeveelheden methaan die zou ontsnappen vanuit de Noordzeebodem, een grote onnauwkeurige overschatting zijn.

 

Kamervragen van 4 augustus 2020

In september 2020 heeft Geomar een vervolgonderzoek  naar methaanlekkage van boorgaten gepubliceerd en concludeert dat de kans op lekkage nog groter is dan in het eerder onderzoek van Geomar werd gedacht. Naar aanleiding van deze nieuwe bevindingen zijn (wederom) Kamervragen gesteld over deze “flinke methaanlekken op de Noordzee”. De minister heeft hier op geantwoord om TNO dit vervolgonderzoek te laten beoordelen. TNO heeft op 23 November 2020 haar beoordeling (ook) als commentaar naar het wetenschappelijke tijdschrift (International Journal of Greenhouse Gas Control - Elsevier)  gestuurd waar het vervolgonderzoek is gepubliceerd. Het originele submitted commentaar van TNO is hier onder te vinden.

TNO onderschrijft (wederom) niet de conclusies van Geomar. Het lekkagemechanisme dat Geomar voorstelt bij boorgaten die ondiep gas doorboren of daar in de buurt staan is niet bewezen. Bewezen methaan lekkage mechanismes, zoals natuurlijke of antropogene lekkage als gevolg van putintegriteit problemen, worden door Geomar niet gezien als oorzaak. Ook is niet geprobeerd om natuurlijk of antropogene methaanlekkage van elkaar te onderscheiden. Bovendien bevat elk onderdeel van dit vervolgonderzoek fouten en hiaten. De redenatielijn en gerelateerde conclusies worden hierdoor niet ondersteund en laten op zijn minst ruimte voor verbetering en alternatieve interpretaties.