Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Heemskerk

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Heemskerk voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 25 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021 ter inzage gelegd. Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/heemskerk en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Heemskerk van Ce-Ren Beheer B.V. en betreft een bestaande warmtewinning.

Wat staat er in het winningsplan Heemskerk?

Ce-ren Beheer B.V. (Ce-ren) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Heemskerk ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Heemskerk betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Cieweg in Heemskerk en binnen het gebied van de winningsvergunning Heemskerk (zie paars vlak op afbeelding).

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Noord-Holland, in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Winningsplan Heemskerk

Het winningsplan Heemskerk beschrijft de winning van aardwarmte vanaf de winningslocatie aan de Cieweg in Heemskerk door Ce-ren. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten HEK-GT-01-S2 en HEK-GT-02 die reeds in 2013 zijn geboord. Sinds 2015 is het aardwarmtesysteem in bedrijf. Met het gerealiseerde doublet voorziet Ce-ren in de warmtevraag van de kassen bij Heemskerk. De verwachting is voor een termijn van tenminste 35 jaar aardwarmte te kunnen winnen en te benutten voor de duurzame opkweek van uitgangsmateriaal voor orchideeën en eventueel toekomstige levering van warmte aan een warmtenet van derden. Tot nu toe is de gewonnen aardwarmte gebruikt voor het verwarmen van het huidige aangesloten kassencomplex van 7,1 hectare.

image 54

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Heemskerk

 

Operator

Ce-ren Beheer B.V.

Delfstof

Aardwarmte

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2046

Maximaal debiet

120 m3/uur

Totaal productievolume

27,1 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

35°C

Maximale injectiedruk

56 bar

Verwachte bodemdaling

< 2mm

Seismisch risico

Middelste risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en een Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Voorgeschiedenis huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Heemskerk is er daar een van. Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende instemmingsbesluit komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan.

Met het voorliggende instemmingsbesluit winningsplan komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan. Tijdens de situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport, en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/heemskerk en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Als u vragen heeft over het winningsplan Heemskerk of het instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).