Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Vierpolders

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Vierpolders voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 25 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021 ter inzage gelegd. Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op  www.mijnbouwvergunningen.nl/vierpolders en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Vierpolders van Hydreco Geomec B.V. en betreft een bestaande winning.

Wat staat er in het winningsplan Vierpolders?

Hydreco Geomec B.V. (Hydreco) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Vierpolders ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Vierpolders betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Moersaatsenweg in Vierpolders en binnen het gebied van de winningsvergunning Vierpolders (zie paars kader op onderstaande afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hollandse Delta. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Winningsplan Vierpolders

Het winningsplan Heemskerk beschrijft de winning van aardwarmte vanaf de winningslocatie aan de Moersaatsenweg in Vierpolders door Hydreco. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten BRI-GT-01 en BRI-GT-02 die reeds in 2015 zijn geboord. Sinds 2016 is het aardwarmtesysteem in bedrijf. Met het gerealiseerde doublet voorziet Hydreco in de warmtevraag van de kassen bij Vierpolders. De verwachting is tot en met 2052 aardwarmte te kunnen winnen en te benutten voor de glastuinbouw.

image 53

 

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Vierpolders

 

Operator

Hydreco Geomec B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2052

Maximaal debiet

350 m3/uur

Totaal productievolume

70,9 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

30°C

Maximale injectiedruk

66 bar

Verwachte bodemdaling

4 mm

Seismisch risico

Laagste risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Voorgeschiedenis huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Vierpolders is er daar een van. Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende instemmingsbesluit komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan.

Met het voorliggende instemmingsbesluit winningsplan komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan. Tijdens de situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport, en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/vierpolders en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl

Als u vragen heeft over het winningsplan Vierpolders of het instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon 070 378 6814).