Ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Maasland

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Maasland is gereed en wordt van vrijdag 25 februari 2022 tot en met donderdag 7 april 2022 ter inzage gelegd.
Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via
www.mijnbouwvergunningen.nl/maasland, en www.nlog.nl/aardwarmte.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt. 

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Maasland is er daar een van. Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit voor Maasland komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan.

Het aardwarmteproject in Maasland

Geopower Exploitatie B.V. (hierna: Geopower) wint sinds 2019 aardwarmte bij Maasland. Deze warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien. Geopower heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Maasland ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Maasland betreft een bestaand aardwarmtesysteem. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de bestaande mijnbouwlocatie aan de Westgaag in Maasland binnen het gebied van de winningsvergunning Maasland.

Winningsplan Maasland

Het winningsplan Maasland beschrijft de winning van aardwarmte door Geopower. Het winningsplan Maasland geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Maasland is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

 

Facts

 

Maasland

 

Operator

Geopower Oudcamp B.V..

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 januari 2054

Maximaal debiet

260 m3/uur

Totaal productievolume

48 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

5 °C

Maximale injectiedruk

66 bar

Maximale cumulatieve bodemdaling

3 mm

Seismisch risico

Laagste risicocategorie

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in het geval van seismiciteit.
  • Een monitorings- en actieplan waarin beschreven staat hoe het gedrag van het systeem gemeten wordt.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Huidig beleid

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Meer informatie

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de website www.allesoveraardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 7 april 2022 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/maasland en www.nlog.nl/aardwarmte.

Als u vragen heeft over het winningsplan of het ontwerp-instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).