Ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Rotterdam voor oliewinning

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Rotterdam is gereed en wordt van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 ter inzage gelegd.
Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via mijnbouwvergunningen en NLOG.

De aardoliewinning bij Rotterdam

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) wint sinds 1984 aardolie uit het Rotterdam-olieveld (in rood aangegeven op de afbeelding). Het winningsplan Rotterdam beschrijft de winning van aardolie door NAM. Het winningsplan Rotterdam geeft onder meer een beschrijving van de productieprognose, de manier waarop de olie wordt gewonnen, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

NAM heeft op 1 juli 2020 een verzoek tot instemming met een gewijzigd winningsplan Rotterdam ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Geografisch gezien ligt het olieveld in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Barendrecht en Rotterdam en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterschap Hollandse Delta, waarbij de oliewinning plaatsvindt vanaf de mijnbouwlocaties ‘Rotterdam Meetstation-1’ aan de Korperweg en ‘Rotterdam-5/6’ aan de Nijmegenstraat in Rotterdam (in grijs aangegeven op de afbeelding).

Winningsplan Rotterdam

Het winningsplan Rotterdam beschrijft de winning van aardolie door NAM. Het ingediende verzoek tot instemming betreft een actualisatie van het winningsplan voor de bestaande oliewinning. Deze actualisatie van het winningsplan is nodig vanwege aangepaste productieprognose van het Rotterdam-olieveld. Het grotere productievolume is mogelijk door verbeterde productie uit bestaande putten, een betere verspreiding van het injectiewater over het veld om de olieproductie te ondersteunen, en door het eventueel boren van een aantal nieuwe putten. Voor het De Lier Sandstone voorkomen zal bij een eventuele nieuwe productieput gebruik worden gemaakt van hydraulische stimulatie.

Facts

 

Rotterdam

 

Operator

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Delfstof

Aardolie

Productieduur winningsplan Rotterdam

31 december 2050

Maximaal aangevraagde productievolume Rotterdam

12.195 duizend Sm3

Waarvan nog te produceren

3.286 duizend Sm3

Totale verwachte cumulatieve bodemdaling

<7 cm (waarvan nog <2 cm te verwachten)

Seismisch Risico

Verwaarloosbaar

Beheersmaatregelen

Drukbeheersing in de oliereservoirs

Fracken

Ja

Digitale informatiebijeenkomst

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert gedurende de terinzagelegging een digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden om hen te informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en de oliewinning. Meer informatie over de digitale informatiebijeenkomst en het aanmeldformulier zijn te vinden op mijnbouwvergunningen.

Is het voor u niet mogelijk is om bij de digitale informatiebijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan onderaan deze pagina. 

Tijdens de informatiebijeenkomst zullen medewerkers van de volgende organisaties aanwezig zijn om een presentatie te geven en uw vragen te beantwoorden:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
  • Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de oliewinning in Rotterdam is te vinden op de website mijnbouwvergunningen, en NLOG.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 19 januari 2022 digitaal inzien via de websites mijnbouwvergunningen en NLOG.

Voor nadere informatie over het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 - 378 6814; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).