Ontwerpbesluiten voor het aardwarmteproject Leeuwarden

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden I en het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning AW-Nobelweg voor de winning van aardwarmte (geothermie) zijn gereed en worden van 9 juli t/m 19 augustus 2021 ter inzage gelegd. De ontwerp-besluiten, de aanvragen en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/leeuwarden, www.mijnbouwvergunningen.nl/nobelweg en http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Leeuwarden van Geocombinatie Leeuwarden B.V. en betreft een nieuwe warmtewinning.

Het aardwarmteproject Leeuwarden I

Geocombinatie Leeuwarden B.V. (GCL) wil bij Leeuwarden een aardwarmtesysteem ontwikkelen. Bij een succesvolle boring en test zal er een nieuw warmtenet worden aangelegd in Leeuwarden om de stad van duurzame warmte te voorzien.

GCL heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Leeuwarden I en een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het verzoek tot instemming met het winningsplan Leeuwarden I valt onder het Tijdelijk Beleidskader Geothermie.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Fryslân, in de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Nobelweg op het bedrijventerrein De Zwette in Leeuwarden.

Winningsplan Leeuwarden I

Het winningsplan Leeuwarden I beschrijft de winning van aardwarmte door Geocombinatie Leeuwarden B.V. Het winningsplan Leeuwarden I geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Leeuwarden I zijn voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een zogeheten doublet (twee putten) en een aardwarmtecentrale. De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een gas/water scheider, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Bij een succesvolle boring en test zal er een nieuw warmtenet worden aangelegd in Leeuwarden om de stad van duurzame warmte te voorzien met de aardwarmte-installatie.

Omgevingsvergunning Leeuwarden

De aanvraag omgevingsvergunning betreft de aanvraag voor een oprichtingsvergunning van de productie locatie voor onbepaalde tijd met daarin het bouw en milieu gedeelte. De aanvraag betreft de locatie die aangeduid wordt als AW-Nobelweg te Leeuwarden. De locatie komt gelegen aan de Nobelweg op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Huizum, sectie L, nummer 85. De voorgenomen activiteiten omhelsen het oppompen van warm water vanuit de ondergrond via een productieput. Via warmtewisselaars wordt de warmte afgegeven aan het warmtenetwerk van Ennatuurlijk. Het afgekoelde water zal via een injectieput weer in de ondergrond gebracht worden. Het proces is volledig geautomatiseerd en zal worden aangestuurd vanuit een op afstand gelegen centrale controlekamer.

Gecoördineerde voorbereiding

Vanwege de samenhang van het verzoek tot instemming met het winningsplan Leeuwarden I en de aanvraag omgevingsvergunning AW-Nobelweg, doorlopen beide aanvragen tevens afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals is voorgeschreven in de Mijnbouwwet (artikel 34, lid 7, van de Mijnbouwwet).

Dit betekent dat twee procedures voor samenhangende vergunningen gecoördineerd kunnen worden. De minister van Economische Zaken en Klimaat is hierbij het coördinerende bestuursorgaan. Dat wil in dit geval zeggen dat de te nemen besluiten op het verzoek tot instemming met het winningsplan Leeuwarden I en de aanvraag omgevingsvergunning AW-Nobelweg gezamenlijk worden voorbereid en gezamenlijk ter inzage worden gelegd.

kaart

Facts

 

Winningsplan Leeuwarden I

 

Operator

Geocombinatie Leeuwarden B.V.

Productieduur

31 december 2051 (huidige instemming 2 jaar geldig ivm Tijdelijk Beleidskader)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Maximaal debiet

300 m3/uur

Maximum injectiedruk

153 bar

Minimum injectietemperatuur

55 °C

Verwachte bodemdaling

< 2mm

Seismisch risico

Het aardwarmtesysteem valt in laagste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Seismisch Respons Protocol (SRP).

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Wilt u meer weten?

Voor meer algemene informatie over aardwarmte kunt u ook terecht op de websites: www.nlog.nl, www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl.

De ontwerpbesluiten, de aanvragen met alle onderliggende stukken en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 19 augustus 2021 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/leeuwarden, www.mijnbouwvergunningen.nl/nobelweg en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor nadere informatie over het aardwarmteproject in Leeuwarden, de ontwerpbesluiten, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).