Winningsvergunning

Een winningsvergunning is nodig om aardwarmte uit de ondergrond te mogen winnen. Winnen binnen de Mijnbouwwet is het onttrekken van aardwarmte aan de ondergrond dieper dan 500 m. De winningsvergunning geeft de vergunninghouder alleenrecht om binnen het vergunde gebied en voor de vergunde duur aardwarmte te winnen. De winningsvergunning is net als de opsporingsvergunning een marktordeningsvergunning. De winningsvergunning wordt aangevraagd door de houder van de opsporingsvergunning. 

In de Mijnbouwwet wordt naar de winningsvergunning verwezen in onder andere artikelen 6, 8, 9, 10 en 15.

Tijdelijk beleidskader

Per brief van 14 november 2019 is er een tijdelijk beleidskader ge├»ntroduceerd dat gevolgen heeft voor de behandeling van een aanvraag voor een winningsvergunning. Het tijdelijk beleidskader anticipeert op de geplande wijziging van de Mijnbouwwet, waarin de vergunningensystematiek voor aardwarmte wordt aangepast zodat deze beter aansluit bij de praktijk. 

Met de introductie van het tijdelijk beleidskader is het mogelijk om de behandeling van een aanvraag winningsvergunning te doorlopen alvorens de eerste boring plaatsvindt. De winningsvergunning is geen vereiste voor het uitvoeren van een boring, maar wel voor het beginnen met de winning van aardwarmte. Om de procedure tijdig te kunnen doorlopen wordt verzocht de aanvraag voor een winningsvergunning minimaal 30 weken voor aanvang van de boring in te dienen. Meer informatie is te vinden in de brief over het tijdelijk beleidskader.

De winningsvergunning verschilt van het winningsplan, hoewel beide vereist zijn voor het mogen beginnen van de winning van aardwarmte. De winningsvergunning is een marktordeningsvergunning; het winningsplan beschrijft de wijze van winning. Het winningsplan wordt behandeld in een aparte procedure. Voor beide procedures is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het bevoegd gezag.

TNO-AGE evalueert het geotechnische deel en de extensie van het vergunningsgebied in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.