Ontwerpbesluit winningsplan gaswinning Vinkega gepubliceerd

03 september 2020

Ontwerpbesluit winningsplan gaswinning Vinkega

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft van Vermilion Energy een verzoek ontvangen tot instemming met het aangepast winningsplan Vinkega. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd op dinsdag 1 september en ligt zes weken ter inzage.

Uit het Vinkega gasveld wordt sinds 2011 gas gewonnen vanaf de locatie Vinkega-01 in de gemeente Weststellingwerf. Naar verwachting wordt er tot 2032 gas gewonnen uit dit gasveld. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt opnieuw een besluit over het winningsplan, vanwege een actualisering van de bodemdalingsprognose.

Wat is bodemdaling?
Bij gaswinning verloopt de bodemdaling langzaam en gelijkmatig doordat bovenliggende aardlagen meebewegen bij het ineendrukken van de zandsteenlaag waaruit gas gewonnen wordt. De bodemdaling heeft de vorm van een ondiepe schotel met een groot oppervlak.

Waar wordt over besloten?
De vernieuwde bodemdalingsprognose is een aanvulling op het winningsplan Vinkega uit 2016, waarmee het ministerie op 11 juli 2018 heeft ingestemd. Uit de in 2017 uitgevoerde bodemdalingsmetingen blijkt dat de bodemdalingskom door winning uit het Vinkega gasveld zich verder in zuidoostelijke richting uitstrekt dan eerder verwacht. Vermilion heeft deĀ  winning tijdelijk gestopt om uit te zoeken waar dit door veroorzaakt werd. Uit onderzoek blijkt dat er drukverlaging optreedt in een groter gedeelte van de watervoerende laag die bij het gasveld zit. De bodemdalingskom is daarom opnieuw beschreven. Uit de beoordeling van het aangepaste winningsplan blijkt dat de winning weer kan worden voortgezet.

Effecten bodemdaling onveranderd
De diepte van de verwachte uiteindelijke bodemdaling door winning uit het Vinkega gasveld blijft onveranderd ten opzichte van het vorige winningsplan en bedraagt 4 cm op het diepste punt. Hiervan is tot januari 2018 naar schatting reeds 1,5 cm opgetreden, als gevolg van gaswinning uit het gasveld Vinkega in het verleden.

Uit de metingen in 2017 blijkt dat de bodemdalingskom zich verder uitstrekt in zuidoostelijke richting, richting het voormalige gasveld Nijensleek. Ook boven het gasveld Nijensleek is bodemdaling opgetreden in de periode 2011-2017. Als gevolg van deze vroegere gaswinning uit het gasveld Nijensleek is er ongeveer 0,5 centimeter bodemdaling. De verwachting is dat de diepte van de uiteindelijke samengestelde bodemdaling van de gasvelden Vinkega en Nijensleek, boven de zuidrand van het Vinkega gasveld, 4,5 cm kan worden.

Mede afgaand op het advies van het SodM, TNO, Waterschappen, Tcbb, de Mijnraad, provincies Friesland, Drenthe en Overijssel en gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten dat deze nieuwe bodemdalingsprognose geen nadelige negatieve effecten heeft op veiligheid en het milieu.

image 36

Ter inzage legging
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doorloopt op dit moment de juridische procedure op het verzoek van Vermilion Energy. Het winningsplan wordt getoetst aan de Mijnbouwwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarbij ook de adviezen van de wettelijk adviseurs meegewogen.

Van dinsdag 1 september tot en met maandag 12 oktober ligt het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Meer informatie
Een uitleg over het winningsplan, de ter inzage legging, het indienen van een zienswijze, informatie over gaswinning uit kleine gasvelden en informatie over de Commissie Mijnbouwschade is online te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/vinkega.

Meer informatie over bodemdaling is te vinden op

www.sodm.nl/onderwerpen/bodemdaling