Winningsplan

Het winnen van aardwarmte geschiedt overeenkomstig een winningsplan. Het winningsplan ziet op de effecten en gevolgen van de ondergrondse activiteiten gedurende de winning van aardwarmte. Conform de Mijnbouwwet moet er een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan overlegd worden waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoe de productie van aardwarmte in de toekomst ter hand genomen wordt. Bij de beoordeling van het winningsplan zal ook beoordeeld worden of het winningstempo en de winningswijze met het oog op veiligheid en milieu acceptabel zijn en of de voorgestelde maatregelen voldoende waarborgen inhouden om de eventuele nadelige gevolgen van de winning op te vangen.

In de Mijnbouwwet wordt naar het winningsplan verwezen in onder andere artikelen 34, 35 en 36.

Tijdelijk beleidskader

Per brief van 14 november 2019 is er een tijdelijk beleidskader ge├»ntroduceerd dat gevolgen heeft voor de behandeling van een verzoek tot instemming met het winningsplan. Het tijdelijk beleidskader anticipeert op de geplande wijziging van de Mijnbouwwet, waarin de vergunningensystematiek voor aardwarmte wordt aangepast waardoor deze beter aansluit bij de praktijk. 

Met de introductie van het tijdelijk beleidskader is het mogelijk om de behandeling van een verzoek tot instemming met een winningsplan te doorlopen alvorens de eerste boring plaatsvindt. Instemming met het winningsplan, is net als de winningsvergunning vereist voor het mogen beginnen met de winning van aardwarmte. Om de procedure tijdig te kunnen doorlopen wordt verzocht het verzoek tot instemming met het winningsplan minimaal 30 weken voor aanvang van de boring in te dienen. Meer informatie is te vinden in de brief over het tijdelijk beleidskader.

De aanvraag om instemming met een winningsplan wordt bij voorkeur samen met de aanvraag voor een winningsvergunning ingediend. Hoewel dit twee aparte procedures zijn, wordt verzocht deze gelijktijdig en minstens 30 weken voor aanvang van de boring in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor het indienen van een winningsplan onder het tijdelijk beleidskader is een format aanvraag tijdelijk winningsplan opgesteld.