Methaanemissies

Op basis van de Tweede Kamervraag van 14 november 2017 heeft TNO een onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is hier in te zien.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministerie EZK. Het is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is een brede verkenning van de methaanemissies in de olie- en gassector aan de hand van wetenschappelijke literatuur en publieke rapportages. Het tweede deel betreft een meer specifieke analyse van methaanlekkage uit de olie- en gasputten in Nederland.  “De huidige situatie in Nederland met betrekking tot methaanemissies uit de olie- en gassector is niet verontrustend.” Er wordt geconstateerd dat er momenteel weinig gegevens beschikbaar zijn in het publieke domein omtrent integriteitsproblemen met putten en eventueel geassocieerde methaanlekkages voor putten in de Nederlandse territoir en Noordzee. 

Ook is er sprake van een forse onzekerheid over het - langs natuurlijke weg - lekken van methaan uit de bodem van de Noordzee. Waar de Noordzee ondiep is, kunnen gasbellen vanaf de zeebodem gemakkelijk het wateroppervlak bereiken. Dat maakt de situatie in het Nederlandse deel van de Noordzee relatief ongunstig. 

Voor de gehele Noordzee leidt een publicatie van Vielstadte et al. (2017) een totale lekkage uit putten af van 3.000 – 17.000 ton/jaar. Deze afleiding geschiedt op basis van drie lekkende putten in het Noorse deel van de Noordzee. Het TNO-rapport nuanceert de aannames achter deze getallen.

Tot slot geeft het rapport een aantal suggesties voor het handelingsperspectief, te weten:

▪ meer transparantie over de methodes om methaanlekkage te kwantificeren;
▪ publicatie van de jaarlijkse methaanemissiecijfers in het publieke domein.
▪ heroverwegen van het afblazen van restgassen offshore; 
▪ een monitoringsplan voor actieve en verlaten putten;

De minister van EZK geeft in zijn brief aan de 2e Kamer aan dat hij de eerste drie suggesties heeft overgenomen. Met betrekking tot de vierde suggestie zal nader onderzoek worden uitgevoerd door TNO.