Instemmingsbesluit winningsplan Diever gepubliceerd

28 August 2019

Het instemmingsbesluit op het winningsplan Diever (provincie Drenthe) is gereed en wordt in overleg met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe van 29 augustus t/m 10 oktober 2019 ter inzage gelegd. Het instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van de gemeente Westerveld en op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over  het gasveld Diever. Sinds 2015 wordt er gas gewonnen uit dit gasveld.

De reden voor het nieuwe winningsplan is een toename van het verwachte produceerbare gasvolume van het gasveld. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2034 aan. In de grafiek hieronder staat de totale aardgasproductie in Diever van 2015 tot en met 2034.

image 9

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Diever veilig en verantwoord is. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Diever.

Er zijn meerdere zienswijzen ingebracht tijdens de terinzagelegging van het ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan. De vragen en opmerkingen die omwonenden en belanghebbenden hierin hebben benoemd zijn in de 'Nota van Antwoord Instemmingsbesluit winningsplan Diever’, wat bij het instemmingsbesluit ter inzage ligt, opgenomen, samen met de beantwoording van deze vragen en opmerkingen door het ministerie. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van voorschriften in het besluit.

image 10

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2034

Maximaal aangevraagde productievolume

3164 miljoen Nm3

Reeds gewonnen (tot 1 januari 2019)

987 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit, cumulatief, incl. invloed van omliggende gasvelden)

Maximaal 4,0 cm

Seismisch risico

Kans op trilling is verwaarloosbaar dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.


Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?
Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Iets meer dan de helft van de kleine velden liggen onder de Noordzee. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.
 

image 11

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we moeten verduurzamen?
Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, ziekenhuizen en winkels maken gebruik van aardgas. Aardgas is van alle fossiele energiebronnen het meest CO2-arm en is een efficiënte energiedrager. Aardgas kan worden ingezet waar CO2-arme energieopties en energiebesparing beperkt mogelijk zijn. 
Nederland streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De Europese Unie heeft een duidelijke koers ingezet voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In Europees verband zijn er doelstellingen afgesproken voor klimaat en energie voor 2020, 2030 en een lange termijn CO2-reductiedoel voor 2050. De inzet van vrijwel alle nu bekende CO2-arme energiebronnen en technologieën is vereist voor het bereiken van de gewenste CO2-reductie. Daarom zal energiebesparing en het gebruik van biomassa, schone elektriciteitsproductie, en afvang en opvang van CO2 (CCS) richting 2050 sterk toenemen.
Aardgas kan als minst vervuilende fossiele brandstof een belangrijke rol vervullen in de transitie. Maar ook het gebruik van aardgas zal op termijn afnemen. Hoe sterk dit afneemt is afhankelijk van de vraag naar energie en het aanbod van diverse (deels nog te ontwikkelen) energieopties en de betaalbaarheid daarvan. Het gas dat we in Nederland gebruiken komt uit het Groningenveld, uit de Nederlandse kleine gasvelden en uit het buitenland. Ook de gaswinning uit kleine velden in de afbouwfase beland. Vergunningen voor het zoeken naar nieuwe gasvelden op land worden niet meer afgegeven.
Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, blijft winning of import van gas noodzakelijk. 
Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?
Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag. 

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?
Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.