Instemmingsbesluit Weststellingwerf gepubliceerd

27 September 2019

Instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf  

Het instemmingsbesluit met het winningsplan Weststellingwerf (provincie Friesland) is gereed en wordt in overleg met de gemeente en de provincie van 27 september t/m 8 november 2019 ter inzage gelegd. Men kan het instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken inzien op het gemeentehuis van de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan betreft het gasveld Weststellingwerf. In de periode 1998-2005 is eerder gas gewonnen uit dit gasveld.

De redenen voor het nieuwe winningsplan zijn het hervatten van de winning van het gasveld Weststellingwerf en het aanboren van een nieuw deel van het gasveld. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2038 aan. In de grafiek hieronder ziet u de totale aardgasproductie in Weststellingwerf van 1998 tot en met 2038.

 

image-20190927153332-1

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning in Weststellingwerf veilig en verantwoord is. Aangezien aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Weststellingwerf.

 

Er zijn meerdere zienswijzen ingebracht tijdens de terinzagelegging van het ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan. De vragen en opmerkingen van omwonenden en belanghebbenden zijn met antwoorden van het ministerie opgenomen in de 'Nota van Antwoord Instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf. Dit document ligt bij het instemmingsbesluit ter inzage. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van enkele termijnen welke in de voorschriften in het besluit worden voorgeschreven.

image-20190927153332-2

 

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2038

Maximaal aangevraagde productievolume

563 miljoen Nm3

Reeds gewonnen

103 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling (instemmingsbesluit, cumulatief, incl. invloed van omliggende gasvelden)

Minder dan 4,0 cm

Seismisch risico

Kans op trilling uit twee deelvoorkomens is aanwezig. Seismische Risicocategorie I dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.

 

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Iets meer dan de helft van de kleine velden liggen onder de Noordzee. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 45 procent van het  Nederlandse gasverbruik. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

image 12

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we moeten verduurzamen?

Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, ziekenhuizen en winkels maken gebruik van aardgas. Aardgas is van alle fossiele energiebronnen het meest CO2-arm en is een efficiënte energiedrager. Aardgas kan worden ingezet waar CO2-arme energieopties en energiebesparing beperkt mogelijk zijn.

Nederland streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De Europese Unie heeft een duidelijke koers ingezet voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In Europees verband zijn er doelstellingen afgesproken voor klimaat en energie voor 2020, 2030 en een lange termijn CO2-reductiedoel voor 2050. De inzet van vrijwel alle nu bekende CO2-arme energiebronnen en technologieën is vereist voor het bereiken van de gewenste CO2-reductie. Daarom zal energiebesparing en het gebruik van biomassa, schone elektriciteitsproductie, en afvang en opvang van CO2 (CCS) richting 2050 sterk toenemen.

Aardgas kan als minst vervuilende fossiele brandstof een belangrijke rol vervullen in de transitie. Maar ook het gebruik van aardgas zal op termijn afnemen. Hoe sterk dit afneemt is afhankelijk van de vraag naar energie en het aanbod van diverse (deels nog te ontwikkelen) energieopties en de betaalbaarheid daarvan. Het gas dat we in Nederland gebruiken komt uit het Groningenveld, uit de Nederlandse kleine gasvelden en uit het buitenland. Ook de gaswinning uit kleine velden in de afbouwfase beland. In gebieden waar winningsvergunningen zijn afgegeven mogen nog nieuwe gasvelden worden opgespoord, maar vergunningen voor nieuwe gebieden om gasvelden op land op te sporen worden niet meer afgegeven.

Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, blijft winning of import van gas noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Er komt steeds minder gas uit Groningen. Maar dat betekent niet dat er meer gas uit de kleinere velden gewonnen gaat worden. De terugloop in gas uit Groningen wordt opgevangen doordat Nederland steeds minder gas nodig heeft en door extra import van gas uit andere landen.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.