Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Zevenbergen

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Zevenbergen voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 21 mei 2021 t/m 2 juli 2021 ter inzage gelegd. Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op https://mijnbouwvergunningen.nl/zevenbergen en https://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Zevenbergen van Geobrothers B.V en Visser en Smit Hanab B.V. (VSH).

Geobrothers B.V. en Visser & Smit Hanab B.V. hebben een verzoek tot instemming met het winningsplan Zevenbergen ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Zevenbergen betreft een aardwarmtesysteem, gelegen aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen en binnen het gebied van de winningsvergunning Zevenbergen. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Brabantse Delta.

Winningsplan Zevenbergen

Het aardwarmtesysteem bevindt zich tussen tuinbouwkassen van de firma Greenbrothers. De productieput produceert warm formatiewater met behulp van een pomp die op diepte in de productieput hangt. Bovengronds staan twee filterstraten opgesteld. Het geproduceerde warme formatiewater wordt door één van de filterstraten geleid. Er kan van filterstraat worden gewisseld wanneer de filters gewisseld moeten worden. Na de filters gaat het warme formatiewater een warmtewisselaar in. Daar wordt het geproduceerde water afgekoeld in de warmtewisselaar. Het afgekoelde formatiewater gaat na de warmtewisselaar naar de waterinjectiepomp die het afgekoelde formatiewater in de waterinjectieput pompt. De druk in het bovengrondse deel van het productiewater circuit wordt boven 4 bar gehouden. Op die manier wordt zeker gesteld dat de geringe hoeveelheid gas dat is opgelost in het formatiewater in oplossing blijft.

image-20210329102127-1

 

 

 

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Zevenbergen

 

Operator

Visser en Smit Hanab B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2052

Maximaal debiet

160 m3/uur

Totaal productievolume

31,7 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

8°C

Maximale injectiedruk

17 bar

Verwachte bodemdaling

5 mm

Seismisch risico

Laagste risicocategorie

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een seismisch respons protocol waarin een communicatieplan is vastgelegd in geval van gemeten seismiciteit.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Voorgeschiedenis huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Zevenbergen is er daar een van. Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport, en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het definitieve instemmingsbesluit, inclusief Nota van Antwoord, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites https://mijnbouwvergunningen.nl/zevenbergen en https://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Als u vragen heeft over het winningsplan Zevenbergen of het ontwerp-instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).