Ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden-101 gepubliceerd

11 October 2019

Ontwerp-instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Leeuwarden-101

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 (provincie Fryslân) is gereed en wordt van 11 oktober t/m 21 november 2019 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel; op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over  het gasveld Leeuwarden-101. Van 1978 tot 1991 heeft er reeds gaswinning uit dit gasveld plaatsgevonden.

Het ingediende winningsplan Leeuwarden-101 is het eerste winningsplan voor dit gasveld, omdat de winning is gestopt vóór 2003 en voor die tijd winningsplannen niet wettelijk verplicht waren. De redenen voor het nieuwe winningsplan is omdat Vermilion de gaswinning wil hervatten omdat een aangescherpte analyse aantoont dat er toch gas aanwezig is dat gewonnen kan worden. Vermilion wil de gaswinning hervatten vanuit een bestaande put, en mogelijk later ook via een andere put.

 

image-20191011084958-1

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning uit het gasveld Leeuwarden-101 veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Leeuwarden-101.

 

Facts

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan

31 december 2031

Maximaal aangevraagde productievolume

751 miljoen Nm3

Reeds gewonnen

279 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning zoals beschreven in winningsplan (totale bodemdaling door gaswinning uit Leeuwarden-101)

0,7 cm (Totale bodemdaling maximaal 2,0 cm)

Cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (waarvan nog te verwachten)

Maximaal 8,0 cm (waarvan 2,0 cm nog te verwachten)

Seismisch risico

Kans op trilling is verwaarloosbaar dus de kans op schade zeer gering.

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

image-20191011084958-2

 

Gewijzigde instemmingsbesluiten Eernewoude en Leeuwarden-Nijega

Parallel aan de publicatie van het ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden-101 liggen tevens de gewijzigde instemmingsbesluiten Eernewoude en Leeuwarden-Nijega ter inzage. De gewijzigde instemmingsbesluiten, de winningsplannen en de onderliggende stukken zijn online in te zien via https://www.nlog.nl/gewijzigde-instemmingsbesluiten-ter-inzage. Op bovenstaande afbeelding is de locatie van de verschillende gasvelden in rood aangegeven.

 

Eernewoude

Het winningsplan Eernewoude betreft de winning van aardgas uit het gasveld Eernewoude vanaf de bestaande mijnbouwlocatie in de gemeente Tytsjerksteradiel. Uit het Eernewoude-gasveld wordt sinds 2012 gas gewonnen. Het winningsplan Eernewoude is een actualisatie van een bestaand winningsplan. De reden van de aanvraag is een actualisatie van de productie- en bodemdalingsprognose van de gaswinning, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en het boren van een sidetrack van de bestaande put. De boring wordt niet met dit winningsplan vergund. Voor het uitvoeren van de boring zijn andere vergunningen nodig die op dit moment nog niet in behandeling zijn. Vermilion verwacht van het aanwezige gas nog maximaal 352 miljoen Nm³ te kunnen winnen en dat de gaswinning zal eindigen in 2032. De verwachte toekomstige bodemdaling door de voortgezette gaswinning uit dit gasveld zal minder dan 1 cm zijn. De berekening is gecontroleerd en goedgekeurd door SodM en TNO. Het seismisch risico is verwaarloosbaar (categorie I).

 

Leeuwarden-Nijega

Het winningsplan Leeuwarden-Nijega betreft de winning van aardgas uit de gasvelden Leeuwarden en Nijega vanaf de meerdere bestaande mijnbouwlocaties in de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Het winningsplan Leeuwarden-Nijega is een actualisatie van een bestaand winningsplan. De reden van de aanvraag is een actualisatie van de productie- en bodemdalingsprognose en een (vernieuwde) seismische risicoanalyse voor de gaswinning uit de gasvelden Leeuwarden en Nijega. Vermilion verwacht van het aanwezige gas nog maximaal 352 miljoen Nm³ te kunnen winnen en dat de gaswinning zal eindigen in 2032. De verwachte toekomstige bodemdaling door de voortgezette gaswinning uit dit gasveld zal minder dan 1 cm zijn. De berekening is gecontroleerd en goedgekeurd door SodM en TNO. Het seismisch risico is verwaarloosbaar (categorie I).

 

Informatiemarkt

Tijdens de ter inzage legging organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt waar u terecht kunt met uw vragen of waar u zich kunt laten informeren over verschillende thema’s die rond gaswinning spelen. De thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn:

• Wat zijn de plannen voor gaswinning uit de gasveld Leeuwarden-101, Eernewoude en Leeuwarden-Nijega?

• Wat houdt het instemmingsbesluit in, waar is het op beoordeeld en welke voorwaarden zijn gesteld?

• Wat is het nut en noodzaak van gaswinning uit kleine velden?

• Wat zijn de verwachte effecten ten aanzien van bodemdaling en bodemtrilling, hoe meten we die en waar zijn de meetresultaten te vinden?

• Wat te doen bij eventuele schade?

 

U bent van harte welkom op de informatiemarkt om uw vragen te stellen aan de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en Vermilion.

 

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019 van 17.00 tot 20.00 uur in Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15 te Earnewâld.

 

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

image-20191011084958-3

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaag gaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.