Ontwerp-weigeringsbesluit aardwarmte winningsplan Californie V

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerp-weigeringsbesluit opgesteld op het aardwarmte winningsplan Californie V. Van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 ligt het ontwerp-weigeringsbesluit ter inzage.

Ontwerp-weigeringsbesluit en onderliggende stukken

Op 12 april 2019 heeft Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. (CLG) een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan Californie V ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Californie V beschrijft de winning van aardwarmte (geothermie) nabij Californië in de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Het winningsplan is voorgelegd voor advies aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de betrokken lokale overheden en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in een ontwerp-besluit.

Uit de adviezen blijkt dat er met betrekking tot de veiligheid veel onzekerheden zijn bij de winning van aardwarmte in dit gebied. Op basis van de uitgebrachte adviezen kan de minister van Economische Zaken en Klimaat dan ook géén instemming verlenen met de winning van aardwarmte zoals beschreven in het winningsplan Californie V.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 het ontwerp-weigeringsbesluit en de onderliggende stukken inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Vanwege de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev voor meer informatie over het winningsplan Californie V. Voor nadere informatie over het winningsplan Californie V en mondeling inspreken over een onderdeel van het ontwerp-weigeringsbesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl, tel: 070 378 6814).