Retributies voor publicatiekosten

Vanaf 1 maart 2020 retributies voor publicatiekosten
Sinds de inwerkingtreding van de Retributieregeling (1 januari 2018), zoals opgenomen in de Mijnbouwregeling, vraagt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vergoeding voor de kosten die de Minister maakt voor het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning, ontheffing of instemming met betrekking tot mijnbouw, of het beoordelen van een melding voor een handeling met een mobiele installatie, waarvoor de vaste bedragen in de Mijnbouwregeling zijn opgenomen (Mijnbouwwet, Staatsblad 2016, nr. 552, Mijnbouwbesluit, Staatsblad 2016, nr. 557, Mijnbouwregeling Staatscourant 2017, nr. 70222).

Op alle aanvragen, ingediend vanaf 1 maart 2020, zal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook de gemaakte kosten voor het bekendmaken of mededelen van ontwerpbesluiten en besluiten in de media in rekening brengen bij de aanvrager. Dit is echter wel in de retributieregeling opgenomen (zie Mijnbouwregeling, bijlage 15, onderdeel D, sub 1).

Voor iedere aanvraag als bedoeld in tabel 2 is een bedrag vastgesteld in tabel 1. Dit bedrag wordt per 1 maart 2020 verhoogd met de bij iedere aanvraag specifiek gemaakte kosten voor vermelding in dag- en weekbladen en de websites.

Vergoeding vergunningverlening
Een vergoeding is verschuldigd voor het door de minister op aanvraag verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning, ontheffing, of instemming met betrekking tot mijnbouw, dan wel het beoordelen van een melding voor een handeling met een mobiele installatie.

Artikel 133, eerste lid, aanhef, van de Mijnbouwwet bepaalt voor welke handelingen een retributie wordt opgelegd. De hoogte van de voor deze handelingen in rekening brengen vergoeding wordt op basis van artikel 133, eerste lid van de Mijnbouwwet vastgesteld aan de hand van artikel 12.2 en bijlage 15 van de Mijnbouwregeling.

Bijlage 15 behorende bij artikel 12.2
D. De vergoeding voor het nemen van een besluit, het beoordelen van een melding en een rapport inzake grote gevaren als bedoeld in artikel 133, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk artikel 127, eerste lid, onderdeel f, van de wet

  • 1. De vergoeding voor het nemen van een besluit of het doen van een beoordeling op aanvraag in tabel 2 is gelijk aan het bij de desbetreffende categorie genoemde bedrag in tabel 1 te verhogen met de kosten voor het bekendmaken of mededelen van ontwerpbesluiten en besluiten in de media.
  • 2. In het geval krachtens de Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid een vergoeding verschuldigd is, blijven de artikelen 2.13 en 2.15 van die regeling buiten toepassing, indien in tabel 2 van deze bijlage in een vergoeding is voorzien.

Tabel 1

Categorie

Bedrag

A

€ 38.200,00

B

€ 19.200,00

C

€ 17.960,00

D

€ 15.280,00

E

€ 13.970,00

F

€ 12.450,00

G

€ 10.030,00

H

€ 8.020,00

I

€ 7.280,00

J

€ 5.200,00

K

€ 4.300,00

L

€ 3.600,00

M

€ 1.920,00

N

€ 1.020,00

O

       Nihil

 

Tabel 2

 

Het bedrag behorend bij

als bedoeld in

is het bedrag bij categorie:

 

 

het intrekken van een besluit

artikel 161a, tweede lid, onderdelen b, c, en f tot en met j, van het besluit

O

 

 

het verlenen van een opsporingsvergunning of winningsvergunning

  artikel 6, eerste lid, onderdeel a, onderscheidenlijk b, van de wet

H

 

 

het wijzigen van een opsporingsvergunning of winningsvergunning

artikelen 18, 19, 20 en 143, achtste lid, van de wet

K

 

 

het intrekken van een opsporingsvergunning

artikel 21 in samenhang met artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de wet

M

 

 

het intrekken van een winningsvergunning

artikel 21 in samenhang met artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet

J

 

 

de instemming met en wijziging van de instemming met een winningsplan op land

artikel 34, derde lid, van de wet 

A

 

 

de instemming met en wijziging van de instemming met een winningsplan op land van ondergeschikte aard

artikel 34, derde lid, en vierde lid, onderdeel b, van de wet

C

 
 

 

de instemming met en wijziging van de instemming met een winningsplan voor een locatie gelegen op het continentaal plat of in de territoriale zee

artikel 34, derde lid, van de wet

J

 

 

het verlenen of wijzigen van een ontheffing voor het bevinden dan wel enig voorwerp te hebben of te doen hebben binnen een veiligheidszone

artikel 43, vierde lid, van de wet

K

 

 

het intrekken van een ontheffing voor het bevinden dan wel enig voorwerp te hebben of te doen hebben binnen een veiligheidszone

artikel 43, vierde lid, van de wet

O

 

 

het verlenen of wijzigen van een omgevingsvergunning met de reguliere procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht

I

 

 

het verlenen of wijzigen van een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 3.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht 

G

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning inzake een verandering van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met de reguliere procedure

artikelen 2.1, eerste lid, onderdeel e, paragraaf 3.2 en 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

J

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning inzake een verandering van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met de uitgebreide procedure

artikelen 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

H

 

 

het verlenen van een vergunning voor een mijnbouwwerk op het continentaal plat

artikel 40, tweede lid, eerste volzin, van de wet

G

 

 

het verlenen van een vergunning voor een mijnbouwwerk op het continentaal plat met beoordeling indiening milieueffectrapportage

artikel 40, tweede lid, eerste volzin, van de wet in samenhang met artikel 7.16 van de Wet milieubeheer

E

 

 

het verlenen van een vergunning voor een mijnbouwwerk op het continentaal plat met een milieueffectrapportage

artikel 40, tweede lid, eerste volzin, van de wet in samenhang met artikel 7.28 van de Wet milieubeheer

B

 

 

het wijzigen of intrekken van een vergunning voor een mijnbouwwerk op het continentaal plat

artikel 40, tweede lid, eerste volzin, van de wet

K

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning met beoordeling milieueffectrapportage met de reguliere procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

G

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning met beoordeling milieueffectrapportage met de uitgebreide procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

F

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning met een milieueffectrapportage met de reguliere procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.28 van de Wet milieubeheer

D

 

 

het verlenen van een omgevingsvergunning met een milieueffectrapportage met de uitgebreide procedure

artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, en paragraaf 3.3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 7.28 van de Wet milieubeheer

C

 

 

het verlenen of wijzigen van een vergunning of ontheffing voor het gebruik van ontplofbare stoffen voor verkenningsonderzoek in totaal voor de activiteit

artikel 22, derde lid, van het besluit, onderscheidenlijk artikel 2.2.4, derde lid, van de regeling

L

 

 

de instemming met het meetplan en de ontheffing voor meetapparatuur

artikel 30, vijfde lid, onderscheidenlijk 35, derde lid, van het besluit

N

 

 

het verlenen of wijzigen van een instemming met een sluitingsplan of een verwijderingsplan

artikelen 39, tweede lid, onderscheidenlijk 60, derde lid, van het besluit

L

 

 

het verlenen of wijzigen van een ontheffing voor het plaatsen van een mijnbouwinstallatie in een oefen- of schietgebied, een gebied dat druk wordt bevaren, een gebied, dat is aangewezen in een kavelbesluit of een voorbereidingsbesluit als bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, respectievelijk 9, eerste lid, van de Wet windenergie op zee

artikelen 44, tweede lid, 45, tweede lid, onderscheidenlijk 45a, tweede lid, van het besluit

K

 

 

het verlenen of wijzigen van een instemming met de plaatsing van een mijnbouwinstallatie

artikel 55, eerste lid, van het besluit

M

 

 

het verlenen of wijzigen van een vergunning voor het leggen van pijpleidingen op zee of het na uitvoering van een milieueffectrapportage verlenen of wijzigen van een vergunning voor het leggen van pijpleidingen op land

artikel 94, eerste lid, van het besluit, onderscheidenlijk artikel 95 in samenhang met artikel 94, eerste lid, van het besluit

K

 

 

het intrekken van een vergunning voor het leggen van pijpleidingen op zee of op land

artikel 94, eerste lid, van het besluit, onderscheidenlijk artikel 95 in samenhang met artikel 94, eerste lid, van het besluit

M

 

 

het verlenen of wijzigen van een instemming voor het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van een boorgat

artikel 5a, eerste lid, van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw

M

 

 

het beoordelen van een melding van het voornemen om werkzaamheden met een mobiele installatie uit te voeren, het wijzigen van die melding of het verlenen of wijzigen van een maatwerkvoorschrift voor die werkzaamheden

artikelen 7 en 8 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw en artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer

M

 

 Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze publicatie, kunt u contact opnemen via mijnbouwvergunningen@minezk.nl