Geïnduceerde seismiciteit

Bekijk de documenten nu in de nieuwe Kennisbank

Documenten zijn nu te vinden in de nieuwe Kennisbank.

Onderstaande documenten en links geven toegang tot informatie over bevingen ten gevolge van mijnbouwactiviteiten. De rapporten en aanbiedingsbrieven opgeleverd in het kader van de winningsplanprocedure van het Groningen veld zijn hier te vinden. Natuurlijke oorzaken van bevingen in Nederland komen hier niet aan bod.
De aansprakelijkheid voor de schade is geregeld in de wet- en regelgeving en in het bijzonder in het winningsplan, inclusief meetplan. De leidraad voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen veroorzaakt door gaswinning in Nederland wordt door de toezichthouder gebruikt als toetsingskader. Deze pagina bevat tevens informatie over geïnduceerde bevingen door injectie van gas (stikstof en methaan) in de ondergrond.

Leidraad Risicoanalyse geïnduceerde bevingen door gaswinning

De Minister van Economische Zaken heeft in 2016 het Staatstoezicht op de Mijnen gevraagd om, in afwachting van een door de maatschappijen en onderzoeksinstellingen te ontwikkelen definitieve leidraad voor het adresseren van het seismisch risico, met een gedragen tijdelijke leidraad voor het analyseren van de risico’s ten gevolge van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen te komen.

Deze leidraad geeft invulling aan het in kaart brengen van het seismisch risico (=kans x effect), zoals vereist in het winningsplan (Mijnbouwbesluit artikel 24.1p). Het dekt niet de brede risicobeoordeling, die is voorzien in het wetsvoorstel tot wijzing van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang en regie). Ook de duiding van de risico’s (wat betekent de uitkomst van de in deze leidraad opgenomen methodologie bijvoorbeeld in termen van te verwachten schade; Mbb. 24.1.q) is géén onderdeel van deze leidraad. Dit dient door de mijnbouwmaatschappij apart in het winningsplan te worden opgenomen. Ten aanzien van de maatregelen om bodembeweging (Mbb 24.1r) of schade ten gevolge van bodembeweging (Mbb 24.1s) te voorkomen of te beperken worden in de leidraad slechts randvoorwaarden voor de monitoring en risicobeheersing aangegeven.
De tijdelijke leidraad is uitgewerkt in een TNO rapport over het seismische risico van de producerende Nederlandse gasvelden: Seismiciteit onshore gasvelden Nederland

Documenten bevingen door gaswinning

Het Netherlands Journal of Geosciences (Volume 96, Special Issue 5, December 2017) heeft een special issue uitgebracht over geïnduceerde seismiciteit van het Grongingen gasveld. Alle artikelen zijn Open Access en kunnen vrij worden gedownload. De artikelen bestaan uit allerlei onderwerpen gerelateerd aan de seismiciteit veroorzaakt door gasproductie van het Groningen veld: van statistische analyses tot geomodellering tot hazard en risico analyses.

Documenten bevingen door injectie

TNO heeft in opdracht van NAM een literatuuronderzoek uitgevoerd, naar het optreden van bevingen ten gevolge van injectie in de ondergrond, de onderliggende fysische mechanismes en naar de relevantie hiervan voor stikstofinjectie. Omdat in de literatuur geen geval bekend is van bevingen ten gevolge van stikstofinjectie in uitgeproduceerde gasvelden, zijn verschillende, soortgelijke ondergrondse activiteiten met injectie bekeken.

Gegevens over de geïnjecteerde volumes zijn te downloaden met behulp van het datacenter.

Documenten bevingen door gasopslag

Dit betreft documenten over gasopslag Bergermeer.