Aardwarmte vergunningen

Op 11 oktober 2022 heeft de Eerste Kamer een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging is, samen met het gewijzigde Mijnbouwbesluit en de gewijzigde Mijnbouwregeling, op 1 juli 2023 in werking getreden.
De gewijzigde wet- en regelgeving kent een eigenstandige methode van regulering en vergunningverlening voor aardwarmte. Daarnaast is kennisdeling en -borging van aardwarmte verankerd in de wijziging van de Mijnbouwwet middels een verplichte deelname in nieuwe geothermieprojecten van Energie Beheer Nederland (EBN) in geothermieprojecten. Voor meer informatie zie deze pagina.

Voor een overzicht van huidige aangevraagde en verleende vergunningen kunt u kijken op de interactieve kaart of zoeken in het datacenter. Daarnaast is er een poster en een lijst met vergunningen per 1 januari jongstleden beschikbaar en deze lijst met huidige wijzigingen. Voor een historisch overzicht van vergunningen wordt doorverwezen naar de jaarverslagen
De kaarten zijn ook te downloaden als WMS service voor ArcGIS of kmz file voor Google Earth.

Concurrerende aanvragen

Omdat de interactieve kaart de gebieden weergeeft zoals deze in de Staatscourant zijn gepubliceerd, is de overlap tussen concurrerende aanvragen hier niet op zichtbaar. Er wordt tenslotte alleen een uitnodiging voor concurrerende aanvragen gepubliceerd voor het gebied dat nog open is. In dit bestand - in te laden in Google Earth - is de overlap tussen concurrerende aanvragen zichtbaar gemaakt.

Branchedocumenten en formats voor het indienen van een aanvraag

Na wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte op 1 juli 2023, kent de opsporing en winning van aardwarmte een eigenstandige vergunningensystematiek op basis van de Mijnbouwwet. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het bevoegd gezag in het vergunningsverleningsproces. Om betrokkenen te informeren over hoe een procedure op basis van mijnbouwregelgeving in de praktijk werkt, heeft het ministerie branchedocumenten opgesteld. Ook zijn formats beschikbaar gekomen, die voor (potentiële) indieners van een vergunningaanvraag voor aardwarmte een leidraad kunnen zijn in het opstellen van een aanvraag. 

Om tot aardwarmtewinning te komen, dienen op basis van de Mijnbouwwet de volgende vergunningen worden aangevraagd en verleend:

1.    Toewijzing zoekgebied aardwarmte 

2.    Startvergunning aardwarmte 

3.    Instemming met een uitvoerder aardwarmte

4.    Vervolgvergunning aardwarmte

De branchedocumenten en formats zijn een service en dienen ter informatie. De branchedocumenten en formats hebben geen formele status en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De branchedocumenten en formats worden continu verbeterd. Het zijn in die zin “levende” documenten.

Vergunningen voor het opsporen en winnen van aardwarmte voor zuiver wetenschappelijk onderzoek of voor het door de centrale overheid te voeren beleid (artikel 24c van de Mijnbouwwet)

In de Mijnbouwwet zijn twee artikelen opgenomen die de vergunningplicht regelen voor activiteiten gericht op verkrijgen van gegevens voor zuiver wetenschappelijk onderzoek of voor het door de centrale overheid te voeren beleid, te weten de artikel 24 en 24c. Met deze artikelen wordt uitsluitend geregeld dát voor deze activiteiten een vergunning in het kader van de Mijnbouwwet moet worden aangevraagd. Het uitvoeringskader voor start- of vervolgvergunningen aardwarmte die worden aangevraagd op basis van artikel 24c is uitgewerkt in dit beleidskader. Voor (potentiële) aanvragers is onder andere nader geduid in welke situaties een dergelijke vergunning van toepassing is.

Memo: Beleidskader mijnbouwvergunningen aardwarmte voor verkrijgen van gegevens voor zuiver wetenschappelijk onderzoek of voor het door de centrale overheid te voeren beleid. (artikelen 24 en 24c van de Mijnbouwwet)

Voor meer informatie over de verschillende vergunningenprocedures, zie pagina wetgeving.

SDRA Geothermie & Integriteit afdichtend pakket