Wetgeving

Met behulp van de onderstaande links wordt de actuele wet- en regelgeving voor u opgezocht via de site overheid.nl.

NATIONAAL    
  Mijnbouw Mijnbouwwet *
    Mijnbouwbesluit *
    Mijnbouwregeling *
  Omgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Stb. 2010,142)
    Besluit omgevingsrecht
    Ministeriële regeling omgevingsrecht (Stb. 2010, 231)
    Omgevingswet (2019)
  Ruimtelijke ordening Wet Ruimtelijke Ordening
  Milieu Wet milieubeheer
    Barmm
    Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Staatsblad 125, 3 april 2008)
  Natuur Natuurbeschermingswet
    Flora en Fauna wet
  Water Waterwet
  Externe veiligheid Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI)
    Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
    Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
  Regeling divers Regeling investeringsaftrek marginale gasvoorkomens Nederlands continentaal plat (Staatscourant 13093, 25 augustus 2010)
INTERNATIONAAL Beleidsregels  
  EUR-LEX Het portaal voor het recht van de Europese Unie
  OSPAR Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

* Engelse vertaling van de Mijnbouwwet etc. 
De oorspronkelijke tekst van de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling is vertaald in het Engels. Deze vertalingen zijn geen officiële documenten, maar dienen om de toegankelijkheid voor niet-Nederlands sprekenden te vergroten. De documenten zijn vertaald door J.L. den Dulk, in opdracht van Dorhout Advocaten te Groningen: