Bodemdaling

Onderstaande documenten en links geven toegang tot informatie over bodemdaling ten gevolge van mijnbouwactiviteiten. De documenten betreffen rapporten m.b.t. de nauwkeurigheid van de waterpasmetingen en technische rapporten over bodemdaling. Meetplannen, geodetische meetregisters en GPS metingen zijn ondergebracht op een eigen subpagina. Andere, meer gangbare oorzaken van bodemdaling in Nederland komen hier slechts beperkt aan bod.

De technische commissie bodembeweging (Tcbb) adviseert over het verband tussen opsporing, winning van delfstoffen en bodembeweging. De Tcbb kan een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre zaakschade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw.

Industrieleidraad Geodetische basis voor Mijnbouw

Deze leidraad betreft de inrichting van meetnetten, verwerven van gegevens, wijze van verwerking en rapportage van bodembeweging door winning of opslag. Het stelt eisen aan de specificatie van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het meetnet en de metingen. De leidraad wordt door de toezichthouder gebruikt als toetsingskader en is beschikbaar in het Nederlands. De Tcbb beheert de industrieleidraad.

Documenten

Waddenzee

Noordwest Friesland

Overig


Software

De matlab functie vanopstal.m is een bewerking van Appendix A van Van Opstal (1974). Deze routine wordt gebruikt om de invloedsfunctie van de bodemdaling te berekenen. Een invloedsfunctie geeft de bodemdaling aan het oppervlak ten gevolge van 1 bar drukdaling in het reservoir. In de Van Opstal routine geeft de verhouding tussen de diepte van het reservoir en de diepte van het rigide basement de komvorm aan.

Referentie: Van Optal (1974) The effect of base-rock rigidity on subsidence due to reservoir compaction, in Advances in rock mechanics, 3rd congress Denver