Definitief besluit op het gewijzigde winningsplan Tietjerk

Het definitieve besluit op het winningsplan Tietjerk (provincie Fryslân) is gereed en wordt van donderdag 29 december 2021 tot en met donderdag 10 februari 2022 ter inzage gelegd.

Het definitieve besluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk en op www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de gasvelden Tietjerksteradeel en Suawoude. Sinds 1974 wordt er reeds gas gewonnen uit deze gasvelden.

image-20211230162137-1

 

Het winningsplan Tietjerk

Sinds 1974 wordt er aardgas gewonnen uit de Tietjerksteradeel-gasvelden en sinds 1984 uit de Suawoude-gasvelden, die in rood zijn aangegeven op bovenstaande afbeelding. De wijze waarop het aardgas wordt gewonnen uit deze gasvelden is beschreven in het winningsplan Tietjerk. Het winningsplan geeft een beschrijving van de hoeveelheden gas die gewonnen worden en de verwachte effecten daarvan.

Het ingediende winningsplan is een actualisatie van het winningsplan Tietjerk dat in 2012 is ingediend en waarmee in 2013 is ingestemd.

Geografisch gezien liggen de huidige gasvelden in de provincie Fryslân, in de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Smallingerland, en Tytsjerksteradiel, en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

 

Aanpassingen aan ontwerp-instemmingsbesluit

Het ontwerp-instemmingsbesluit met betrekking tot dit winningsplan heeft reeds ter inzage gelegen van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021. Alle ingediende zienswijzen en reacties op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn betrokken bij opstellen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord zijn alle zienswijzepunten beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. De ingediende zienswijzen gaven géén aanleiding om de voorschriften in het definitieve instemmingsbesluit aan te passen ten opzichte van het ontwerp-instemmingsbesluit.

 

Definitief besluit Tietjerk

Alle aangeschreven adviseurs hebben hun advies uitgebracht op het gewijzigde winningsplan. Op basis hiervan heeft de minister het winningsplan beoordeeld en besluit als volgt:

  • De minister stemt in met een voortzetting van de op dit moment vergunde gaswinning uit de huidige gasvelden tot en met 2030, zodanig de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting.
  • De minister weigert instemming met de uitbreiding van de gaswinning zoals die nu is beschreven in het gewijzigde winningsplan Tietjerk.

Facts

 

Tietjerksteradeel

 

Operator

Vermilion

Delfstof

Laag calorisch aardgas

Deelvoorkomens

Tietjerksteradeel-Vlieland

Tietjerksteradeel-Rotliegend

Productieduur

31 december 2030

Nog te produceren hoeveelheid aardgas

671 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Tietjerksteradeel

<6 cm

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden

<24 cm

Seismisch Risico

Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Fracken

Niet toegestaan

Suawoude

 

Operator

Vermilion

Delfstof

Laag calorisch aardgas

Productieduur

31 december 2024

Nog te produceren hoeveelheid aardgas

31 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Suawoude

<4 cm

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden

<22 cm

Seismisch risico

Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Fracken

Niet toegestaan

 

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de gaswinning nabij Drachten is te vinden op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk, www.vermilionenergy.com, en www.nlog.nlwww.nlog.nl.

Voor meer algemene informatie over gaswinning kunt u terecht op de website www.hoewerktgaswinnen.nl.

 

Voor nadere informatie over het definitieve besluit, het winningsplan, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 - 378 6814; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).