Nieuwsbericht definitieve instemmingsbesluit WP Luttelgeest I en II

Instemmingsbesluit op de aardwarmte winningsplannen Luttelgeest I en II

De instemmingsbesluiten op het aardwarmte winningsplannen Luttelgeest I en Luttelgeest II voor de winning van aardwarmte (geothermie) zijn gereed en worden van 10 september 2021 t/m 22 oktober 2021 ter inzage gelegd. De ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/winningsplannen-luttelgeest en www.nlog.nl/aardwarmte. De winningsplannen gaan over de aardwarmtesystemen in Luttelgeest van Hoogweg Aardwarmte B.V. en Aardwarmtecombinatie Luttelgeest B.V.

Aardwarmtewinning in de regio Luttelgeest

In de regio Luttelgeest zijn op dit moment meerdere aardwarmtesystemen gerealiseerd:

  • Luttelgeest I van Hoogweg Aardwarmte B.V.
  • Luttelgeest II van Aardwarmtecombinatie Luttelgeest B.V.

Het winningsplan Luttelgeest I beschrijft de bestaande winning van het gelijknamige aardwarmteproject dat sinds 2018 in bedrijf is en aardwarmte wint voor de lokale glastuinbouw.

Het winningsplan Luttelgeest II beschrijft de nieuwe winning van het gelijknamige aardwarmteproject dat onlangs is gerealiseerd, maar nog niet in bedrijf is. Daarom valt het verzoek tot instemming van het winningsplan Luttelgeest II onder het Tijdelijk Beleidskader Geothermie.

Tevens is op dit moment nog het winningsplan Luttelgeest III in behandeling bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit winningsplan betreft een uitbreiding van het aardwarmtesysteem van Hoogweg Aardwarmte B.V. Later dit jaar zal de Minister ook voor het winningsplan Luttelgeest III een ontwerp-besluit publiceren.

De huidige terinzagelegging betreft alleen de instemmingsbesluiten op de winningsplannen Luttelgeest I en II.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken

De winningsplannen Luttelgeest I en II zijn voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Wat staat er in de winningsplan Luttelgeest I en II?

Hoogweg Aardwarmte B.V. heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Luttelgeest I ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Luttelgeest I betreft een bestaand aardwarmtesysteem binnen het gebied van de winningsvergunning Luttelgeest I voor aardwarmtewinning.

Daarnaast heeft Aardwarmtecombinatie Luttelgeest B.V. een verzoek tot instemming met het winningsplan Luttelgeest II ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Luttelgeest II betreft een nieuw aardwarmtesysteem binnen het gebied van de winningsvergunning Luttelgeest II voor aardwarmtewinning.

Geografisch gezien liggen beide aardwarmtesystemen in de provincie Flevoland, in de gemeente Noordoostpolder en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Zuiderzeeland.

De winningsplannen Luttelgeest I en II geven onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Winningsplan Luttelgeest I

Het winningsplan Luttelgeest I beschrijft de winning van aardwarmte door Hoogweg Aardwarmte B.V. aan de Nieuwlandseweg in Luttelgeest. Het winningsplan betreft een bestaande warmtewinning. Het aardwarmtesysteem is sinds 2018 in bedrijf en wint op dit moment aardwarmte.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een zogeheten triplet (drie putten) en een aardwarmtecentrale. De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en twee injectieputten met daartussen een gas/water scheider, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Deze warmte wordt overgebracht op een warmtenet waarmee de lokale glastuinbouw van duurzame warmte wordt voorzien.

Winningsplan Luttelgeest II

Het winningsplan Luttelgeest II beschrijft de winning van aardwarmte door Aardwarmtecombinatie Luttelgeest B.V. (ACL) aan de Lindeweg in Luttelgeest. Het winningsplan betreft een nieuwe aardwarmtewinning. De putten voor het aardwarmtesysteem zijn in 2020 geboord, maar het systeem is op dit moment nog niet in gebruik en wint nog geen aardwarmte in afwachting van de instemming op het winningsplan.

Het aardwarmtesysteem van ACL bestaat uit een zogeheten triplet (drie putten) en een aardwarmtecentrale. De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en drie injectieputten met daartussen een gas/water scheider, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water. Deze warmte wordt overgebracht op een warmtenet waarmee de lokale glastuinbouw van duurzame warmte wordt voorzien.

Facts

 

Winningsplan Luttelgeest I

 

Operator

Hoogweg Aardwarmte B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Triplet

Productieduur

31 december 2054

Maximaal debiet

475 m3/uur

Totaal productievolume

91 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

15°C

Maximale injectiedruk

55,6 bar

Verwachte bodemdaling

10 mm

Seismisch risico

Gemiddeld seismisch risico

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een locatiespecifiek seismisch onderzoek
  • Een seismisch responsprotocol inclusief een traffic light system

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Winningsplan Luttelgeest II

 

Operator

Aardwarmtecombinatie Luttelgeest B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Triplet

Productieduur

31 december 2023 (instemming 2 jaar geldig obv Tijdelijk Beleidskader Geothermie)

Maximaal debiet

351 m3/uur

Minimale injectietemperatuur

15°C

Maximale injectiedruk

62 bar

Verwachte bodemdaling

10 mm

Seismisch risico

Laag seismisch risico

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een seismisch responsprotocol inclusief een traffic light system

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

Voorgeschiedenis van de huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Luttelgeest I is er daar een van (het aardwarmtesysteem Luttelgeest II valt onder het Tijdelijk Beleidskader voor aardwarmtewinning en betreft een nieuw aardwarmtesysteem dat op dit moment nog geen warmte wint). Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende instemmingsbesluit komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan voor het aardwarmtesysteem Luttelgeest I.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Meer informatie

De instemmingsbesluiten, de winningsplannen en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/winningsplannen-luttelgeest en www.nlog.nl/aardwarmte.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Als u vragen heeft over de winningsplannen of de instemmingsbesluiten, of de procedure dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).