Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

08 oktober 2020

Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL)

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan HAL voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 8 oktober t/m 18 november 2020 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op http://www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL en http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Den Haag van Hydreco Geomec B.V. en Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.. Het betreft een nieuwe warmtewinning. De ter inzage pagina is hier te vinden.

 

Wat staat er in het winningsplan HAL?

Hydreco Geomec B.V. (Hydreco) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan HAL ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan HAL betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Leyweg in Den Haag en binnen het gebied van de winningsvergunning Den Haag (zie afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Den Haag en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hollandse Delta. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Winningsplan HAL

De aardwarmte-installatie van HAL aan de Zuidwoldestraat nummer 1k betreft een warmtecentrale voor het Lage Temperatuur stadsverwarmingsnet in Den Haag Zuid-West. HAL wil een koppeling tot stand te brengen tussen de warmtecentrale en de twee reeds in 2010 geboorde aardwarmteputten. Daarmee wordt de bestaande warmtecentrale uitgebreid met de aardwarmte-installatie en kan het stadsverwarmingsnet van Den Haag Zuid-West deels op een duurzame wijze van warmte worden voorzien. Op de aardwarmte-installatie wordt warm formatiewater opgepompt vanaf circa 2 km onder het aardoppervlak. De aardwarmte wordt door middel van een warmtewisselaar afgegeven aan het stadsverwarmingsnet. Na afgifte van de warmte wordt het afgekoelde water weer geïnjecteerd in dezelfde laag.

 

image-20201008072825-1

 

Facts

 

Winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg

 

Operator

Hydreco Geomec B.V. & HAL B.V.

Productieduur

31 december 2055 (huidige instemming 2 jaar geldig ivm Tijdelijk Beleidskader)

Type geothermie systeem

Doublet

Maximaal debiet

165 m3/uur

Verwachte bodemdaling

< 2mm

Seismisch risico

Geothermiesysteem valt in laagste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

 

Digitaal informatiemoment
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert gedurende de ter inzagelegging een digitaal informatiemoment voor omwonenden om hen te informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en de aardwarmtewinning. Meer informatie over het digitale informatiemoment en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL. Ook mensen die deze brief niet hebben ontvangen kunnen hieraan deelnemen om vragen te stellen en kennis op te doen over de aardwarmtewinning in de regio.

Mensen die niet bij het digitale informatiemoment aanwezig kunnen zijn kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tijdens de informatiemarkt zullen medewerkers van de volgende organisaties aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Bevoegd gezag voor wetgeving en vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten;
  • SodM: Onafhankelijke toezichthouder bij mijnbouwactiviteiten;
  • TNO: Onderzoeksinstituut met wetenschappelijk kennis van geologie en ondergrond;
  • Hydreco Geomec B.V.: Het bedrijf dat het aardwarmtesysteem beheert.

 

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

 

Meer informatie

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Informatie over het aardwarmteproject en de operator vindt u op www.haagseaardwarmte.nl/.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.