Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Kampen

26 augustus 2020

Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Kampen

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Kampen voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 27 augustus t/m 7 oktober 2020 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op http://www.mijnbouwvergunningen.nl/ en http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem nabij IJsselmuiden van Aardwarmtecluster 1 KKP B.V.. Sinds 2012 wordt er reeds warmte gewonnen door dit aardwarmtesysteem. De ter inzage pagina is hier te vinden.

Wat staat er in het winningsplan Kampen?

Aardwarmtecluster 1 Koekoekspolder B.V. (KKP) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Kampen ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Kampen betreft het geothermiesysteem, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Kampen. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Overijssel, in de gemeente Kampen en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Winningsplan Kampen

KKP exploiteert sinds 2012 een installatie waarmee aardwarmte wordt gewonnen. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt primair gewonnen uit geproduceerd formatiewater, en secundair door de verbranding van gas dat mee geproduceerd wordt met het formatiewater. De verwachte bodemdaling als gevolg van deze activiteit is nihil. Het geothermiesysteem valt in de laagste seismische risicocategorie.

image-20200826162121-1

Facts

 

Winningsplan Kampen

 

Operator

Aardwarmtecluster 1 KKP B.V.

Productieduur

31 december 2044

Type geothermie systeem

Huidige systeemconfiguratie: Doublet
Toekomstige systeemconfiguratie: Triplet

Maximaal debiet

Huidige systeemconfiguratie: 180 m3/uur;
Toekomstige systeemconfiguratie: 260 m3/uur

Verwachte bodemdaling

< 5mm

Seismisch risico

Geothermiesysteem valt in laagste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren.

Informatiemarkt voor omwonenden
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert gedurende de ter inzagelegging een informatiemarkt voor omwonenden om hen te informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en de betreffende mijnbouwactiviteit. Deze informatiemarkt vindt plaats op 17 september 2020 in Hervormde Gemeente PKN “De Hoeksteen” te IJsselmuiden.

Onderwerpen waar u zich over kunt laten informeren: Nut en noodzaak van aardwarmte; hoe gaat aardwarmtewinning in zijn werk; mogelijke schade en afhandeling daarvan; vergunningenprocedure en het indienen van zienswijzen.

Tijdens de informatiemarkt zullen medewerkers van de volgende organisaties aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Bevoegd gezag voor wetgeving en vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten;
  • SodM: Onafhankelijke toezichthouder bij mijnbouwactiviteiten;
  • TNO: Onderzoeksinstituut met wetenschappelijk kennis van geologie en ondergrond;
  • Aardwarmtecluster 1 KKP B.V.: Het bedrijf dat het aardwarmtesysteem beheert.

Corona-maatregelen

In verband met de corona-maatregelen is er helaas geen vrij toegankelijke informatiemarkt mogelijk. De informatiemarkt zal worden opgedeeld in meerdere sessies van een uur. Hierbij mogen er maar een beperkt aantal aanwezigen tegelijkertijd op de informatiemarkt aanwezig zijn. Aanmelding voor deze informatiemarkt is dan ook verplicht. Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier op www.mijnbouwvergunningen.nl.

Mensen die verhinderd zijn om naar de informatiemarkt te komen kunnen natuurlijk altijd met hun vragen bij medewerkers van het ministerie terecht.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mbw onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een winningsvergunning en omgevingsvergunning is afgegeven. Een groot deel van deze vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat zij een instemmingsbesluit op een winningsplan hebben. Deze situatie is veroorzaakt doordat een nadere invulling van het aardwarmte winningsplan niet is vastgelegd in lagere regelgeving. Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een winningsplan geothermie (kenmerk: DGKE-W/19086831). Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan aardwarmte komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder winningsplan. Tijdens de situatie is door Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.