Ontwerp-instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen gepubliceerd

14 november 2019

Ontwerp-instemmingsbesluit op het gaswinningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen (provincie Fryslân) is gereed en wordt van 14 november t/m 27 december 2019 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op het gemeentehuis van de gemeente Smallingerland, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en online via http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen. Sinds 1980 wordt er reeds gas gewonnen uit deze gasvelden.

Het ingediende winningsplan is een actualisatie van het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen dat in 2016 is ingediend en waarmee in 2018 is ingestemd. De actualisatie is van belang omdat de productie van de bestaande putten anders is dan verwacht. Verder ziet Vermilion mogelijkheden om de productie uit het gasveld Middelburen te optimaliseren door middel van wijzigingen in de bestaande putten en/of door het boren van een side-track in het Middelburen voorkomen. Deze nieuwe inzichten vereisen een actualisatie van de productie- en de bodemdalingsvoorspellingen.

 

image 13

 

Zolang het nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. TNO en SodM hebben in hun advies aangegeven dat gaswinning uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Omdat er aan dit veiligheidsvereiste wordt voldaan, wordt ingestemd met het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Facts

 

Opeinde-Zuid

 

Operator

Vermilion

Productieduur winningsplan Opeinde-Zuid

31 december 2036

Maximaal aangevraagde productievolume Opeinde-Zuid

1044 miljoen Nm3

Waarvan nog te produceren

62 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Opeinde-Zuid (Totale bodemdaling door gaswinning uit Opeinde-Zuid)

<1 cm (Totale bodemdaling maximaal 4 cm)

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (Totale cumulatieve bodemdaling)

3 cm (Totale cumulatieve bodemdaling maximaal 9 cm)

Seismisch Risico

Kans op een trilling is verwaarloosbaar. Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

Middelburen

 

Productieduur winningsplan Middelburen

31 december 2028

Maximaal aangevraagde productievolume Opeinde-Zuid

518 miljoen Nm3

Waarvan nog te produceren

348 miljoen Nm3

Verwachte bodemdaling door gaswinning door Opeinde-Zuid (Totale bodemdaling door gaswinning uit Opeinde-Zuid)

3 cm (Totale bodemdaling maximaal 6 cm)

Verwachte cumulatieve samengestelde bodemdaling inclusief omringende gasvelden (Totale cumulatieve bodemdaling)

4 cm (Totale cumulatieve bodemdaling maximaal 12 cm)

Seismisch risico

Kans op een trilling is 42%. Eventuele beving heeft maximaal een magnitude van 2,8. Gasveld valt in laagste seismische risicocategorie (SRA Cat. I)

Beheersmaatregelen

n.v.t.

Fracken

Nee

image-20191113173859-2

 

Informatiemarkt

Tijdens de ter inzage legging organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatiemarkt waar u terecht kunt met uw vragen of waar u zich kunt laten informeren over verschillende thema’s die rond gaswinning spelen. De thema’s die in ieder geval aan de orde komen zijn:

• Wat zijn de plannen voor gaswinning uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen.

• Wat houdt het instemmingsbesluit in, waar is het op beoordeeld en welke voorwaarden zijn gesteld?

• Wat is het nut en noodzaak van gaswinning uit kleine velden?

• Wat zijn de verwachte effecten ten aanzien van bodemdaling en bodemtrilling, hoe meten we die en waar zijn de meetresultaten te vinden?

• Wat te doen bij eventuele schade?

 

U bent van harte welkom op de informatiemarkt om uw vragen te stellen aan de medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en Vermilion.

 

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 28 november 2019 van 17.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis “De Wringe”, Middelbuorren 1 te Opeinde.

 

Waarom is gaswinning nodig, terwijl het gasveld klein is?

Alle kleine velden tezamen voorzien voor een belangrijk deel in onze gasvraag. Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze gasvelden liggen in de Noordzee. In de grafiek hieronder ziet u de totale Nederlandse aardgasproductie tot 2050 uit de kleine velden in miljard kubieke meter.

 

image-20191113173859-3

Waarom wordt er nog gas gewonnen, terwijl we juist moeten verduurzamen?

Nederland gaat geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import van gas nog noodzakelijk.

Wordt er meer gewonnen uit kleine gasvelden als de gaswinning uit het Groningenveld omlaaggaat?

Het stoppen met de gaswinning in Groningen wordt niet opgevangen door meer gaswinning in deze kleinere velden. Dit tekort wordt opgevangen met het importeren van gas en het verlagen van de gasvraag.

Waarom wordt er in NL nog gas gewonnen, terwijl dat ook geïmporteerd kan worden?

Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot veroorzaakt.