Ontwerpbesluiten zoutwinning Nedmag gepubliceerd

12 juni 2020

Ontwerpbesluiten zoutwinning Nedmag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft van Nedmag B.V. een verzoek tot instemming ontvangen voor een winningsplan en twee aanvragen voor omgevingsvergunningen. De ontwerpbesluiten worden tegelijk gepubliceerd en worden vanaf donderdag 11 juni ter inzage gelegd.

In de omgeving van Veendam wint zoutwinbedrijf Nedmag sinds 1972 magnesiumzout uit de diepe ondergrond. De winningsactiviteiten liggen geografisch gezien in de provincie Groningen, binnen de grenzen van de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het verzorgingsgebied van het waterschap Hunze en Aa’s. Daar waar Nedmag nu zout uit de ondergrond haalt, wil het bedrijf de winning afbouwen om op een nabijgelegen plek nieuwe winputten aan te leggen.

Waar wordt over besloten?

Het Winningsplan 2018 is een vernieuwde versie van het huidige winningsplan uit 2013. In het winningsplan wordt gespecificeerd hoeveel zout mag worden gewonnen, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Dit nieuwe plan is nodig omdat Nedmag de huidige winning wil afbouwen om op een nabijgelegen plek nieuwe winputten aan te leggen en is bovendien noodzakelijk omdat er meer bodemdaling heeft plaatsgevonden als gevolg van de beheersmaatregelen die getroffen zijn na het incident in het zoutveld Tripscompagnie in april 2018 waarbij voor korte tijd pekel is weggestroomd. Door de beheersmaatregelen en in geringe mate door de nieuwe putten, wordt de bodemdaling meer dan aanvankelijk gedacht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doorloopt op dit moment de procedure van de verzoeken van Nedmag. De minister heeft het winningsplan getoetst aan de Mijnbouwwet en de daarop gebaseerde regelgeving en de omgevingsvergunningen zijn getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo). De minister heeft daarbij ook de verschillende adviezen van de wettelijk adviseurs meegewogen.

Terinzagelegging vanaf 11 juni

Van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Eenieder kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Meer informatie

Een uitleg over het Winningsplan 2018, het indienen van een zienswijze, informatie over zoutwinning in de omgeving van Veendam en informatie over de nieuwe Commissie Mijnbouwschade is online te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag.