Publicatie definitief instemmingsbesluit WP Naaldwijk I

Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Naaldwijk I voor aardwarmtewinning bij Naaldwijk

Het definitieve instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Naaldwijk I voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 29 oktober t/m 10 december 2021 ter inzage gelegd. Het instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/naaldwijk en www.nlog.nl/aardwarmte. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Naaldwijk van Trias Westland B.V. Het winningsplan Naaldwijk I betreft een bestaande warmtewinning.

De winningsplannen Naaldwijk I en II
Het winningsplan Naaldwijk I beschrijft de winning van aardwarmte met het TWL-01 systeem door Trias Westland B.V. (Hierna: TWL). Dit betreft een bestaande warmtewinning. Het TWL-01 systeem is in juli 2019 in gebruik genomen.
Het winningsplan Naaldwijk II beschrijft de winning van aardwarmte met het TWL-02 systeem door TWL. Het TWL-02 systeem is in de zomer van 2020 aangelegd. Eerder dit jaar is het instemmingsbesluit op het winningsplan Naaldwijk II afgegeven, waarna aardwarmteproductie is gestart.
De huidige terinzagelegging betreft alleen het instemmingsbesluit op het winningsplan Naaldwijk I waarin de warmtewinning met het bestaande TWL-01 systeem staat beschreven.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie
Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Naaldwijk I is er daar een van (het aardwarmtesysteem Naaldwijk II valt onder het Tijdelijk Beleidskader). Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende instemmingsbesluit voor Naaldwijk I komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan voor het Naaldwijk I systeem.

Het aardwarmteproject in Naaldwijk
TWL wint sinds juli 2019 aardwarmte bij Naaldwijk met het TWL-01 systeem. Deze warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien. TWL heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Naaldwijk I ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Naaldwijk I betreft een bestaand aardwarmtesysteem. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Lange Broekweg in Naaldwijk.

Winningsplan Naaldwijk I
Het winningsplan Naaldwijk I beschrijft de winning van aardwarmte door TWL met het TWL-01 systeem. Het winningsplan Naaldwijk I geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging. 
Het winningsplan Naaldwijk I is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.
 

Naaldje

Huidig beleid omtrent geothermie
Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Meer informatie
Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Het instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 23 september 2021 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/naaldwijk en www.nlog.nl/aardwarmte.

Als u vragen heeft over het winningsplan Naaldwijk I of II of het instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).