Definitief instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Naaldwijk II

Het definitieve instemmingsbesluit op het winningsplan Naaldwijk II voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 21 mei 2021 t/m 2 juli 2021 ter inzage gelegd. Het definitieve instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/naaldwijk en https://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Naaldwijk van Trias Westland B.V. Het betreft een nieuwe warmtewinning en daarom valt het verzoek tot instemming van het winningsplan Naaldwijk II onder het Tijdelijk Beleidskader Geothermie.

Wat staat er in het winningsplan Naaldwijk II?

Trias Westland B.V. heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Naaldwijk II ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Naaldwijk II betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Lange Broekweg in Naaldwijk en binnen het gebied van de winningsvergunning Naaldwijk II (zie afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Winningsplan Naaldwijk II

Naast het bestaande aardwarmtesysteem van TWL (TWL-01), dat sinds juli 2019 operationeel is, is TWL bezig met de ontwikkeling van een tweede aardwarmtesysteem genaamd TWL-02 vanaf dezelfde mijnbouwlocatie aan de lange Broekweg. De aardwarmtewinning met het TWL-02 systeem is beschreven in het winningsplan Naaldwijk II. De putten van het TWL-02 systeem zijn in 2020 geboord, maar nog niet in gebruik. De bovengrondse installaties van het huidige TWL-01 systeem zullen worden aangepast om het extra vermogen te kunnen verwerken. De warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien.

De winningsplannen Naaldwijk I en II

Het winningsplan Naaldwijk II beschrijft de winning van aardwarmte met het nieuwe TWL-02 systeem. Dit betreft een nieuwe warmtewinning. De aardwarmtewinning met het in 2019 gerealiseerde TWL-01 systeem dat reeds in gebruik is, wordt beschreven in het winningsplan Naaldwijk I. Op dit moment ligt het winningsplan Naaldwijk I nog ter beoordeling bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Later dit jaar zal de minister ook voor het winningsplan Naaldwijk I een ontwerp-besluit publiceren. De huidige terinzagelegging betreft alleen het winningsplan Naaldwijk II waarin de warmtewinning met het nieuwe TWL-02 systeem staat beschreven.

 

image-20210329100112-1

 

Facts

 

Winningsplan Naaldwijk II

 

Operator

Trias Westland B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2050 (instemming 2 jaar geldig obv Tijdelijk Beleidskader Geothermie)

Maximaal debiet

355 m3/uur

Totaal productievolume

72 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

35°C

Maximale injectiedruk

62,4 bar

Verwachte bodemdaling

6 mm

Seismisch risico

Laagste risicocategorie

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een locatiespecifiek seismisch onderzoek

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het definitieve instemmingsbesluit, inclusief Nota van Antwoord, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/naaldwijk en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.

Als u vragen heeft over het winningsplan Naaldwijk II of het definitieve instemmingsbesluit, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl; telefoon: 070 378 6814).