Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Heemskerk

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Heemskerk voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 15 januari tot en met 25 februari 2021 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/heemskerk en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Heemskerk van Ce-Ren Beheer B.V.. De ter inzage pagina is hier te vinden.

Ce-ren Beheer B.V. (Ce-ren) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Heemskerk ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Heemskerk betreft het aardwarmtesysteem, gelegen aan de Cieweg in Heemskerk en binnen het gebied van de winningsvergunning Heemskerk (zie paars vlak op afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Noord-Holland, in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moeten zij inzichtelijk maken hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Winningsplan Heemskerk

Het winningsplan Heemskerk beschrijft de winning van aardwarmte vanaf de winningslocatie aan de Cieweg in Heemskerk door Ce-ren. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten HEK-GT-01-S2 en HEK-GT-02 die reeds in 2013 zijn geboord. Sinds 2015 is het aardwarmtesysteem in bedrijf. Met het gerealiseerde doublet voorziet Ce-ren in de warmtevraag van de kassen bij Heemskerk. De verwachting is voor een termijn van tenminste 35 jaar aardwarmte te kunnen winnen en te benutten voor de duurzame opkweek van uitgangsmateriaal voor orchideeën en eventueel toekomstige levering van warmte aan een warmtenet van derden. Tot nu toe is de gewonnen aardwarmte gebruikt voor het verwarmen van het huidige aangesloten kassencomplex van 7,1 hectare.

image-20210115001803-1

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Heemskerk

 

Operator

Ce-ren Beheer B.V.

Delfstof

Aardwarmte

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2050

Maximaal debiet

120 m3/uur

Totaal productievolume

27,1 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

35°C

Maximale injectiedruk

56 bar

Verwachte bodemdaling

< 2mm

Seismisch risico

Middelste risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Digitale informatiesessie
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert gedurende de terinzagelegging een digitale informatiesessie voor omwonenden om hen te informeren over het ontwerp-instemmingsbesluit en de aardwarmtewinning. Meer informatie over de digitale informatiesessie en het aanmeldformulier zijn te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl/heemskerk.

Is het niet mogelijk om bij het digitale informatiemoment aanwezig te zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan onderaan de kennisgevingen.

Tijdens de informatiesessie zullen medewerkers van de volgende organisaties aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: bevoegd gezag voor wetgeving en vergunningverlening voor mijnbouwactiviteiten;
  • SodM: onafhankelijke toezichthouder bij mijnbouwactiviteiten;
  • TNO: onderzoeksinstituut met wetenschappelijk kennis van geologie en ondergrond;
  • Ce-ren Beheer B.V.: het bedrijf dat het aardwarmtesysteem beheert.

Voorgeschiedenis huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moeten zij inzichtelijk maken hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een winningsvergunning en omgevingsvergunning is afgegeven. Een groot deel van deze vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat zij een instemmingsbesluit op een winningsplan hebben. Deze situatie is veroorzaakt doordat een nadere invulling van het aardwarmte winningsplan niet is vastgelegd in lagere regelgeving. Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een winningsplan geothermie (kenmerk: DGKE-W/19086831). Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan volgens dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan aardwarmte komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder winningsplan. Tijdens de situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport, en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/heemskerk en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.