Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Middenmeer I en II

De ontwerp-instemmingsbesluiten op het winningsplannen Middenmeer I en Middenmeer II voor de winning van aardwarmte (geothermie) zijn gereed en worden van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage gelegd. De ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/middenmeer en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over twee aardwarmtesystemen nabij Medemblik van ECW Geowarmte I B.V. De ter inzage pagina is hier te vinden.

ECW Geowarmte I B.V. (ECW) heeft twee verzoeken tot instemming met de winningsplannen Middenmeer I en Middenmeer II ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. De winningsplannen Middenmeer I en II betreffen aardwarmtesystemen, gelegen aan de Oostlanderweg in Middenmeer en binnen het gebied van de winningsvergunningen Middenmeer I en II (zie paars vlak op afbeelding). Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Noord-Holland, in de gemeenten Hollands Kroon en Midemblik en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moeten zij inzichtelijk maken hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

Winningsplan Middenmeer I

Het winningsplan Middenmeer I beschrijft de winning van aardwarmte door ECW. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten MDM-GT-01, MDM-GT-02, MDM-GT-05 en MDM-GT-06 die reeds in 2014 zijn geboord. Sinds 2016 is het aardwarmtesysteem in bedrijf. Met het gerealiseerde doublet voorziet ECW in de warmtevraag van de kassen bij Middenmeer. De verwachting is voor een termijn van ten minste 35 jaar aardwarmte te kunnen winnen.

Winningsplan Middenmeer II

Het winningsplan Middenmeer II beschrijft de winning van aardwarmte door ECW. Deze warmte wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd formatiewater door middel van de aardwarmteputten MDM-GT-03 en MDM-GT-04 die reeds in 2013 en 2014 zijn geboord. Sinds 2014 is het aardwarmtesysteem in bedrijf. Met het gerealiseerde doublet voorziet ECW in de warmtevraag van de kassen bij Middenmeer. De verwachting is voor een termijn van ten minste 35 jaar aardwarmte te kunnen winnen.

image-20210128001649-1

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Middenmeer I

 

Operator

ECW Geowarmte I B.V.

Delfstof

Aardwarmte

Type aardwarmtesysteem

Dubbel doublet

Productieduur

31 december 2053

Maximaal debiet

350 m3/uur per doublet

Totaal productievolume

214,6 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

30°C

Maximale injectiedruk

66,9 bar en 60,6 bar voor doublet I en II resp.

Verwachte bodemdaling

< 2 cm

Seismisch risico

Middelste risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Locatiespecifieke seismische analyse met Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Feiten en cijfers

 

Winningsplan Middenmeer II

 

Operator

ECW Geowarmte I B.V.

Delfstof

Aardwarmte

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2053

Maximaal debiet

250 m3/uur

Totaal productievolume

76,7 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

30°C

Maximale injectiedruk

68,3 bar

Verwachte bodemdaling

< 2 cm

Seismisch risico

Middelste risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en

een Locatiespecifieke seismische analyse met Traffic Light System (TLS) om mogelijke seismiciteit te monitoren.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Voorgeschiedenis huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moeten zij inzichtelijk maken hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.

In Nederland zijn een twintigtal aardwarmtesystemen waarvoor een winningsvergunning en omgevingsvergunning is afgegeven. Een groot deel van deze vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat zij een instemmingsbesluit op een winningsplan hebben. Deze situatie is veroorzaakt doordat een nadere invulling van het aardwarmte winningsplan niet is vastgelegd in lagere regelgeving. Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een winningsplan geothermie (kenmerk: DGKE-W/19086831). Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan volgens dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het winningsplan geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan aardwarmte komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder winningsplan. Tijdens de situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport, en landbouw en natuur.

Meer informatie

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u digitaal inzien via de websites  www.mijnbouwvergunningen.nl/middenmeer en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor meer informatie over aardwarmte kunt u terecht op de websites www.allesoveraardwarmte.nl en www.hoewerktaardwarmte.nl en www.geothermie.nl.