Ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp V voor aardwarmtewinning bij Pijnacker

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het aardwarmte winningsplan Pijnacker-Nootdorp voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 3 december 2021 t/m 13 januari 2022 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/pijnacker en www.nlog.nl/aardwarmte. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Pijnacker van Duijvestijn Energie B.V. Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V betreft een bestaande warmtewinning.

Het aardwarmteproject Oostvoorne

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV beschrijft de winning van aardwarmte door Ammerlaan Geothermie B.V. Dit betreft een bestaande warmtewinning. Het aardwarmtesysteem van Ammerlaan is in juli 2010 in gebruik genomen. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem Pijnacker-Nootdorp IV in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De warmtewinning vindt plaats vanaf de bestaande mijnbouwlocatie aan de Nootdorpseweg in Pijnacker binnen het gebied van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 4.

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V beschrijft de winning van aardwarmte door het Duijvestijn Energie B.V. Dit betreft een bestaande warmtewinning. Het aardwarmtesysteem van Duijvestijn is in 2012 in gebruik genomen. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem Pijnacker-Nootdorp V in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. De warmtewinning vindt plaats vanaf de bestaande mijnbouwlocatie aan de Overgauwseweg in Pijnacker binnen het gebied van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp 5.

De huidige terinzagelegging betreft alleen het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V. Binnenkort zal een ontwerpbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV worden gepubliceerd.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.
 

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Het aardwarmtesysteem Pijnacker-Nootdorp V is er daar een van (het aardwarmtesysteem Naaldwijk II valt onder het Tijdelijk Beleidskader). Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.
 

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit voor Naaldwijk I komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan voor het Pijnacker-Nootdorp V systeem.

Het aardwarmteproject in Pijnacker

Duijvestijn Energie B.V. (hierna: Duijvestijn) wint sinds 2012 aardwarmte bij Pijnacker. Deze warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien. Duijvestijn heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V betreft een bestaand aardwarmtesysteem.

Winningsplan Pijnacker-Nootdorp V

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V beschrijft de winning van aardwarmte door Duijvestijn. Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Facts

 

Winningsplan Pijnacker-Nootdorp V

 

Operator

Duijvestijn Energie B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

3 februari 2052

Maximaal debiet

180 m3/uur

Totaal productievolume

52,5 miljoen m3

Minimale injectietemperatuur

16°C

Maximale injectiedruk

72 bar

Maximale cumulatieve bodemdaling

6 mm

Seismisch risico

Laagste risicocategorie

Beheersmaatregelen

  • Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren
  • Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in het geval van seismiciteit.
  • Een monitorings- en actieplan waarin beschreven staat hoe het gedrag van het systeem gemeten wordt.

Hydraulische stimulatie

Niet van toepassing

 

Huidig beleid omtrent aardwarmte

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Wilt u meer weten?

Voor meer algemene informatie over aardwarmte kunt u ook terecht op de websites: www.nlog.nl, www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 7 oktober 2021 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/pijnacker en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor nadere informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek, het ontwerp-instemmingsbesluit, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).