Ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Lansingerland II voor aardwarmtewinning bij Bergschenhoek

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Lansingerland I voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en wordt van 13 augustus 2021 t/m 23 september 2021 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/lansingerland en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Bergschenhoek van Wayland Energy B.V. en betreft een nieuwe warmtewinning.

Het aardwarmteproject Lansingerland II

Wayland Energy B.V. (hierna: Wayland) wil bij Bergschenhoek een nieuw aardwarmtesysteem ontwikkelen. De warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien.

Wayland heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Lansingerland II ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Schreyrackseweg in Bergschenhoek.

Winningsplan Lansingerland II

Het winningsplan Lansingerland II beschrijft de winning van aardwarmte door Wayland. Het winningsplan Lansingerland II geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Lansingerland II is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een zogeheten doublet (twee putten) en een aardwarmtecentrale. De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, WKK en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water.

Kaart WP Lansingerland II

Facts

 

Winningsplan Lansingerland II

 

Operator

Wayland Energy B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2051 (huidige instemming 2 jaar geldig ivm Tijdelijk Beleidskader)

Maximaal debiet

550 m3/uur

Maximum injectiedruk (THP)

41,6 bar

Minimum injectietemperatuur

17 °C

Maximale cumulatieve bodemdaling

6 mm

Seismisch risico

Het aardwarmtesysteem valt in middelste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en een Seismisch Respons Protocol (SRP).

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Wilt u meer weten?

Voor meer algemene informatie over aardwarmte kunt u ook terecht op de websites: www.nlog.nl, www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 23 september 2021 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/lansingerland en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor nadere informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek, het ontwerp-instemmingsbesluit, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).