Ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Oostvoorne voor aardwarmtewinning bij Tinte

Het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Oostvoorne voor de winning van aardwarmte (geothermie) is gereed en worden van 27 augustus t/m 7 oktober 2021 ter inzage gelegd. Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/oostvoorne en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de aardwarmtesysteem in Tinte van Hydreco Geomec B.V. en betreft een nieuwe warmtewinning.

Het aardwarmteproject Oostvoorne

Hydreco Geomec B.V. (Hierna: Hydreco) wil bij Tinte een nieuw aardwarmtesysteem ontwikkelen. De warmte wordt gewonnen om de lokale glastuinbouwsector van duurzame warmte te voorzien.

Hydreco heeft daarom een verzoek tot instemming met het winningsplan Oostvoorne ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het verzoek tot instemming met het winningsplan Oostvoorne valt onder het Tijdelijk Beleidskader (kenmerk: DGKE / 19265357).

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Brielle en Westvoorne en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hollandse Delta, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Konneweg in Tinte.

Winningsplan Oostvoorne

Het winningsplan Oostvoorne beschrijft de winning van aardwarmte door Hydreco. Het winningsplan Oostvoorne geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Oostvoorne is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

De aardwarmte-installatie bestaat uit een zogeheten doublet (twee putten) en een aardwarmtecentrale. De aardwarmte-installatie bestaat uit een productieput en een injectieput met daartussen een ontgasser, gasverwerkingsinstallaties en een aardwarmtecentrale met filters en warmtewisselaars, waar warmte wordt onttrokken aan het geproduceerde water.

Kaart WP Oostvoorne

 

Facts

 

Winningsplan Oostvoorne

 

Operator

Hydreco Geomec B.V.

Delfstof

Aardwarmte (geothermie)

Type aardwarmtesysteem

Doublet

Productieduur

31 december 2056 (huidige instemming 2 jaar geldig ivm Tijdelijk Beleidskader)

Maximaal debiet

300 m3/uur

Maximum productievolume

2,48 miljoen m3 (gedurende de 2-jarige instemming)

Maximum injectiedruk (THP)

43,1 bar 

Minimum injectietemperatuur

30 °C

Maximale cumulatieve bodemdaling

6,2 mm

Seismisch risico

Het aardwarmtesysteem valt in laagste seismische risicocategorie

Beheersmaatregelen

Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren en een Seismisch Respons Protocol (SRP).

Huidig beleid omtrent geothermie

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke pijlers onder de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Kamerstuk 32813, nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: industrie, gebouwde omgeving, elektriciteitssector, transport en landbouw en natuur.

Wilt u meer weten?

Voor meer algemene informatie over aardwarmte kunt u ook terecht op de websites: www.nlog.nl, www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle de ingediende adviezen kunt u tot en met 7 oktober 2021 digitaal inzien via de websites www.mijnbouwvergunningen.nl/oostvoorne en www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Voor nadere informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek, het ontwerp-instemmingsbesluit, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).