Ontwerpbesluit op het gewijzigde winningsplan Tietjerk

Het ontwerpbesluit op het winningsplan Tietjerk (provincie Fryslân) is gereed en wordt van 22 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk en op www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Het winningsplan gaat over de gasvelden Tietjerksteradeel en Suawoude. Sinds 1974 wordt er reeds gas gewonnen uit deze gasvelden.

WPtietjerk2

Het winningsplan Tietjerk
Sinds 1974 wordt er aardgas gewonnen uit de Tietjerksteradeel-gasvelden en sinds 1984 uit de Suawoude-gasvelden, die in rood zijn aangegeven op bovenstaande afbeelding. De wijze waarop het aardgas wordt gewonnen uit deze gasvelden is beschreven in het winningsplan Tietjerk. Het winningsplan geeft een beschrijving van de hoeveelheden gas die gewonnen worden en de verwachte effecten daarvan.
Het ingediende winningsplan is een actualisatie van het winningsplan Tietjerk dat in 2012 is ingediend en waarmee in 2013 is ingestemd.
Geografisch gezien liggen de huidige gasvelden in de provincie Fryslân, in de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Smallingerland, en Tytsjerksteradiel, en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

Ontwerpbesluit Tietjerk
Alle aangeschreven adviseurs hebben hun advies uitgebracht op het gewijzigde winningsplan. Op basis hiervan heeft de minister het winningsplan beoordeeld en is voornemens als volgt te besluiten:

  • De minister stemt in met een voortzetting van de bestaande gaswinning uit de huidige gasvelden tot en met 2030, zodanig de bodembeweging niet toeneemt ten opzichte van de huidige verwachting.
  • De minister weigert instemming met de uitbreiding van de gaswinning zoals die nu is beschreven in het gewijzigde winningsplan Tietjerk.
     

tabel

 

Digitale informatiebijeenkomst
Op dinsdag 9 november 2021 vindt een digitale informatiebijeenkomst plaats. U bent van harte welkom om u te informeren over de totstandkoming van het ontwerpbesluit. Het digitale aanmeldformulier voor de digitale informatiebijeenkomst en verdere informatie kunt u vinden op de website: www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk. Wij stellen het op prijs als u uw vragen van te voren doorgeeft bij aanmelding.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over de gaswinning nabij Drachten is te vinden op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/tietjerk, www.vermilionenergy.com, en www.nlog.nl.
Voor meer algemene informatie over gaswinning kunt u terecht op de website www.hoewerktgaswinnen.nl.

Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit, het winningsplan, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 - 378 6814; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).