Fallow gebieden

Ter stimulering van (her)nieuw(d)e opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten kan zowel onshore als offshore een gebied waarvoor een vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen of opslagvergunning geldt, verkleind worden met een deel ervan. Dit geldt indien in dat deel gedurende een periode van de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot het opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaatsgevonden of de winningsactiviteiten zijn gestaakt (artikel 32 MBW).

Om deze regel voor de offshore een praktische invulling te geven hebben de gezamenlijke operators en de Nederlandse overheid een convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat gesloten.

Procedure convenant
Dit convenant bevat een vrijwillige procedure die ertoe leidt dat houders van winningsvergunningen op het Continentaal plat delen van hun vergunningsgebied waar zij – ook na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld – geen activiteiten verrichten of concrete voornemens daartoe aannemelijk kunnen maken, zullen overdragen aan derden (‘fallow’ gebieden). Jaarlijks stelt de Minister van Economische Zaken vast welke (delen van) offshore winningsvergunningen als fallow gebied classificeren. De meest actuele classificatie wordt gepubliceerd op NLOG.

Nadat een gebied fallow is verklaard, wordt de hoofdvergunninghouder hiervan op de hoogte gesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De hoofdvergunninghouder heeft vervolgens 9 maanden om een activiteitenplan in te dienen dat voor de mijnbouwwet significante activiteiten bevat. Wanneer de hoofdvergunninghouder hier geen gebruik van maakt, worden de medevergunninghouders gedurende een periode van 3 maanden in de gelegenheid gesteld om een eigen activiteitenplan in te dienen. Ten slotte staat het ook derden vrij om activiteitenplannen in te dienen.

Significante activiteiten
Van significante activiteiten is in ieder geval sprake indien:

 

Overzichtskaarten fallow gebieden

 

Overlegging activiteitenplannen

Gebied F02a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 9 oktober 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F02a, met kenmerk 382/III/989 (Staatscourant 1982, nr. 139 waarvan Dana Petroleum Netherlands B.V., Oranje-Nassau Energie B.V., RockRose (NL) CS1 B.V. en TAQA Offshore B.V. gezamenlijk vergunninghouder zijn.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied M09a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 juli 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning M09a, met kenmerk E/EAM/90013074 (Staatscourant 1990, nr. 56 waarvan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en ExxonMobil Producing Netherlands B.V. gezamenlijk vergunninghouder zijn.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied N07a
20-12-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 27 juli 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning N07a, met kenmerk ME/EP/UM/3074786 (Staatscourant 2003, nr. 252) waarvan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. de vergunninghouder is.
Dit activiteitenplan is ingediend door de vergunninghouder conform artikel 7, lid 8 van het offshore convenant (Staatscourant 2010, nr. 14855).

Gebied F03b
19-07-2018 | De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 28 juni 2018 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F03b waarvan Neptune Energy Netherlands B.V. cs de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant

Gebied N07b
13-02-2014 | De Minister van Economische Zaken heeft op 23 december 2013 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning N07b waarvan GDF SUEZ E&P Nederland B.V. de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.

Gebied F03b
01-07-2013 | De Minister van Economische Zaken heeft op 7 mei 2013 een activiteitenplan ontvangen voor het inactieve deel van de winningsvergunning F03b waarvan GDF SUEZ E&P Nederland B.V. de huidige vergunninghouder is.
Dit plan is door een derde partij ingediend in het kader van het offshore convenant.