Eisen mijnbouwkundige kennis

Brief van de Minister over olie en gas bij aardwarmtewinning.

Bij het merendeel van de tot nu toe gerealiseerde projecten voor geothermie komt er olie of gas mee met het opgepompte water. Dat heeft verregaande gevolgen, zo stelt de minister van Economische Zaken in een brief die hij op 31 januari 2012 aan alle betrokken partijen heeft gestuurd. De minister wijst erop, dat het oppompen van olie en gas gevaren met zich meebrengt. Om de veiligheid te waarborgen moeten er technische maatregelen worden genomen, en dat betekent veelal een flinke kostenpost. Ook moet er bij de geothermieproducenten kennis en kunde beschikbaar zijn van mijnbouw, techniek en regelgeving.

De Inspecteur-generaal der Mijnen zal bezien of de huidige en beoogde vergunninghouders voldoende kennis en kunde hebben om mijnbouwkundige problemen bij geothermieprojecten aan te pakken. Dit kan ertoe leiden dat beoogde en huidige vergunninghouders maatregelen moeten treffen om aan de gestelde eisen te voldoen.

Meer informatie: Brief EZ, nr ETM/EM/12008276

De website van Staatstoezicht op de Mijnen geeft aanvullende informatie over Veiligheids- en milieurichtlijnen.