Plannen en rapporten

Winningsplan

Het winnen van delfstoffen vanuit een voorkomen geschiedt ex artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet overeenkomstig een winningsplan, dat bij het Ministerie van Economische Zaken wordt ingediend. In paragraaf 3.1 (artikel 24, 25 en 29) van het Mijnbouwbesluit wordt de inhoud van het plan verder uitgewerkt.

Artikel 24 van het Mijnbouwbesluit bevat in feite de inhoudsopgave van het in de oliewereld alom gebruikelijke Field Development Plan (FDP). De bedoeling van de wetgever is dat de mijnonderneming niet speciaal een winningsplan voor de overheid maakt, maar het bestaande FDP gebruikt. Het is wel belangrijk om goed aan te geven welke informatie als ''bedrijfsvertrouwelijk'' wordt beschouwd.

In het winningsplan voor onshore voorkomens moet, volgens artikel 24 van het Mijnbouwbesluit, bovendien informatie worden gegeven over de bodembeweging die het gevolg zal zijn van de delfstofwinning.Per 1 juni 2016 is de tijdelijke leidraad voor adressering MBB. 24.1.P beschikbaar: Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek. De digitale versies van de opslag- en winningsplannen en gerelateerde documenten gerelateerd zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier: Winningsplan

Mijnbouwwet: artikel 34-38artikel 142artikel 144 en artikel 145
Mijnbouwbesluit: artikel 24artikel 25 en artikel 29
Mijnbouwregeling: artikel 3.1

Opslagplan

Het ondergronds opslaan van stoffen geschiedt ex artikel 39, onderdeel b, van de Mijnbouwwet overeenkomstig een opslagplan, dat bij het Ministerie van Economische Zaken wordt ingediend. In paragraaf 3.2 (artikel 26, 27 en 29) van het Mijnbouwbesluit wordt de inhoud van het plan verder uitgewerkt.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Nieuwe opslag- en winningsplannen liggen (als onderdeel van de procedure ter goedkeuring) ter inzage voor het publiek. De digitale versies van de opslag- en winningsplannen en gerelateerde documenten gerelateerd zijn hier te vinden.

Aanvraagformulier: Opslagplan

Mijnbouwwet: art. 39
Mijnbouwbesluit: artikel 26artikel 27 en artikel 29
Mijnbouwregeling: artikel 3.1

Werkplan

De uitvoerder van mijnbouwactiviteiten stelt een werkplan vast, waarin alle in een vergunninggebied uit te voeren mijnbouwactiviteiten staan vermeld. Het is een jaarlijks voortschrijdend vijfjarenplan. De uitvoerder dient het werkplan in bij de inspecteur-generaal der mijnen.

Om op efficiënte wijze aan deze eis te voldoen en mogelijke vertraging in het autorisatie proces te voorkomen, wordt geadviseerd om het document te sturen:
1. naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Directie Transitie Diepe Ondergrond, Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag en
2. de digitale versie naar info@sodm.nl

Mijnbouwwet: 
Mijnbouwbesluit: artikel 4
Mijnbouwregeling: artikel 1.11.1

Indieningsformulieren buiten werking melding, aanvraag ontheffing, instemming verwijderingsplan en rapport over verwijderen

Locaties – zowel op land als op zee - waar vroeger mijnbouw werd bedreven, moeten worden ontmanteld, tenzij ze (deels) hergebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie. Er is een verplichting tot het melden van het buiten werking stellen van een mijnbouwwerk, een mogelijkheid tot het verlenen van een tijdelijk ontheffing van de verwijderingsverplichting en het voorleggen van een plan van aanpak voor het permanent verlaten van een locatie op land en zee. Het proces wordt afgesloten met het rapport over de verwijdering. De regelgeving geldt voor alle sectoren.

Om de uitvoering van die wet- en regelgeving zo efficiënt mogelijk te laten verlopen voor aanvrager, vergunningverlener en adviseurs, zijn standaardformulieren vorm gegeven waarmee een aanvraag of melding moet worden gedaan. De verplicht te gebruiken formulieren zijn hierna te vinden en moeten worden ingediend door toezending aan mijnbouwvergunningen@minezk.nl:

N.B. Een niet volledig ingevuld formulier kan tot gevolg hebben dat een melding niet is ingediend of dat de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten

Jaarrapport volgens artikel 113 Mijnbouwbesluit

De uitvoerder van mijnbouwactiviteiten verstrekt ex artikel 113 van het Mijnbouwbesluit per voorkomen en prospectieve structuur binnen zijn vergunninggebieden jaarlijks een rapport.

De reservecijfers worden gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management System 2007 (PRMS). Een korte toelichting op het PRMS voor niet technische gebruikers is net als de volledige versie van het PMRS classificatiesysteem te vinden op de SPE website (alleen Engelstalig).

Voor de jaarrapportage dient gebruik te worden gemaakt van het meest recente invulformulier. Dit formulier kan tevens worden gebruikt voor de reserverapportage aan EBN (neem bij vragen contact op met EBN). Voor de spoedige verwerking wordt u verzocht de gegevens uiterlijk 1 februari van elk jaar digitaal op te sturen naar: rapportage-mijnbouwwet@tno.nl

Invulformulier Jaarrapport (datasheet versie 2023)

Vrijgave gegevens uit jaarrapport 
Een deel van de in de jaarrapportage opgenomen gegevens wordt conform artikel 116 (Mbb) na een periode van 10 jaar vrijgegeven. Deze gegevens zijn beschikbaar onder de Data tab op de pagina Velden

Mijnbouwwet: 
Mijnbouwbesluit: artikel 113 en artikel 116
Mijnbouwregeling: