Gegevensverstrekking aan de overheid

TNO heeft samen met NOGEPA en EBN een handvest opgesteld, dat de regels en plichten omtrent dataverstrekking en rapportage bij onderzoek naar en winning van delfstoffen uit de ondergrond beschrijft. De hoofdtekst combineert en vat de verschillende secties in de Mijnbouwwet die over dit onderwerp gaan samen. De twee appendices (Appendix I: Definities, Appendix II: Standaarden en technische specificaties) leggen meer inhoudelijk vast aan welke eisen de data moeten voldoen. Zij verwijzen naar de onderwerpen die in de hoofdtekst beschreven staan.

Verstrekking van gegevens door opdrachtgever/operator (algemeen)

Van de gegevens, die bij verkenning, opsporing, winning of opslaan van delfstoffen of aardwarmte verkregen zijn, dient de opdrachtgever/operator een kopie of een representatief deel beschikbaar te stellen aan de Minister van Economische Zaken (artikel 123 van de Mijnbouwwet). Hoofdstuk 7 van het Mijnbouwbesluit beschrijft op welke gegevens dit betrekking heeft en welke termijn hiervoor geldt. Hoofdstuk 11 van de Mijnbouwregeling geeft hier nadere invulling aan. 

Gegevens moeten worden verstrekt aan TNO en bij voorkeur op onderstaande wijze:

 • TNO SFTP-server (een account kan aangevraagd worden bij TNO)
 • Email naar rapportage-mijnbouwwet@tno.nl
 • USB-stick/disk
 • CD/DVD


Voor contpersonen van de Geologische Dienst Nederland - TNO zie contact. Benodigde post- en afleveradressen vindt u onderaan de pagina.

Mijnbouwwet: hoofdstuk 7, artikelen 123-125
Mijnbouwbesluit: hoofdstuk 7, artikelen 108-119
Mijnbouwregeling: hoofdstuk 11, artikelen 11.1.1-11.4.1

Verstrekking van geofysische gegevens 

Gegevens verkregen uit geofysisch onderzoek voor mijnbouwactiviteiten moeten in kopie aan de Nederlandse staat worden verstrekt aan TNO (Mijnbouwbesluit, artikel 108).
Deze gegevens worden binnen een jaar na einde acquisitie aan TNO geleverd.  TNO zal deze gegevens vertrouwelijk opslaan in de database totdat de periode van vertrouwelijkheid is verstreken. In deze periode kunnen de gegevens wel gebruikt worden door de Advies Groep Economische Zaken (AGE) van TNO voor advisering aan het Ministerie van EZ.
Voor geofysisch onderzoek dat in opdracht van de uitvoerder van een vergunning is uitgevoerd, geldt een vertrouwelijkheidsperiode van 5 jaar na de dag waarop de acquisitie is voltooid. Voor multi-client (non-exclusive) geofysisch onderzoek is dit 10 jaar.

De te leveren data betreft alle geofysische onderzoeken: seismisch, gravimetrisch, magnetisch, elektromagnetisch en overige geofysische onderzoeken.

Voor levering van seismische data  vraagt TNO van de operators het volgende:

 •  De resultaten van de eerste finale processing. Dat kan zijn een PSTM en/of PSDM.
 • Acquisitie – en processing rapporten
 • Velocity data
 • Navigatie data


Alle gegevens dienen altijd digitaal te worden aangeleverd op USB-disk. Dit is uitgebreider beschreven in de ‘Standard for Exchange of Digital Geophysical  Data’

De eigenaar van de data blijft zelf verantwoordelijk voor de prestack data. De prestack data kan door TNO worden opgevraagd, bijvoorbeeld als er na 5 jaar een verzoek om de prestack data bij TNO binnenkomt. TNO zal de data dan opvragen bij de betreffende operator, opnemen in onze database en verstrekken om wie er naar vraagt. Door de data aan TNO te verstrekken wordt ook voorkomen dat de operator meerdere verzoeken in behandeling moet nemen.

Mijnbouwwet: artikel 123
Mijnbouwbesluit: artikel 9artikel 10artikel 108artikelen 114-116 en artikel 177
Mijnbouwregeling: artikel 11.1.1

Verstrekking van boorgatmetingen door vergunninghouder/operator

De te leveren data betreft de resultaten van boorgatmetingen, testen, metingen aan gesteentemonsters en een profiel van het boorgat (Composite Well Log) die bij het aanleggen, gebruiken, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van het boorgat zijn verkregen. In het document 'Borehole Data and Formats' staat vermeld welke gegevens geleverd moeten worden en in welke formats. Deze gegevens dienen binnen 12 weken nadat ze zijn verkregen te worden verstrekt aan TNO.

Mijnbouwwet: artikel 123
Mijnbouwbesluit: artikel 109 en artikel 114
Mijnbouwregeling: artikelen 11.1.211.1.3 en 11.1.4artikelen 11.2.1 en artikel 11.4.1

Verstrekking van gesteentemonsters door opdrachtgever/operator

De vergunninghouder/operator verstrekt de Minister een representatief deel van de kernen en gesteente monsters (cuttings) die bij het aanleggen van het boorgat zijn verkregen. Deze monsters zullen binnen twaalf weken na beëindiging van de boring worden verstrekt (voor afleveradres zie hieronder)

Gesteentemonsters dienen volgens onderstaande richtlijnen te worden aangeleverd:
De te leveren data betreft een representatief deel van de kernen en gesteentemonsters (cuttings), die bij het aanleggen van het boorgat zijn verkregen. Deze monsters dienen binnen twaalf weken na beëindiging van de boring te worden verstrekt volgens onderstaande richtlijn:

 • Cuttings: Bij voorkeur ongewassen monsters gedroogd op een maximum temperatuur van 60 °Celsius. Ten minste 250 gram per monster met intervallen gelijk aan de die, zoals gebruikt door de operator/boorfirma. Natte monsters in duidelijk gemarkeerde linnen zakken met kleine gaatjes om natuurlijke droging mogelijk te maken.
 • Kernen (behalve side wall cores of delen daarvan): Hele kernen of plakken over de gehele lengte worden binnen één jaar verstrekt.
 • Sidewall cores: Residuen, indien beschikbaar, of duplicaten van palynologisch slides direct na vervaardiging. Indien dit soort monsters niet binnen een jaar worden vervaardigd, kan TNO een representatief deel van het materiaal opvragen. 

   

Mijnbouwwet: artikel 123
Mijnbouwbesluit: artikel 110 en artikel 114
Mijnbouwregeling: artikelen 11.1.5 en 11.1.6artikelen 11.2.1 en 11.2.2 en artikel 11.4.1

Productie en injectie data

Op grond van artikel 123 van de Mijnbouwwet moeten (mijnbouw)bedrijven die zich bezig houden met het winnen van olie, gas en zout of het injecteren van stoffen in de ondergrond ten behoeve van opslag, hun gegevens daarover rapporteren aan de overheid.

De gegevens in artikel 111 zijn in artikel 119 Mbb van overeenkomstige toepassing verklaard op aardwarmtewinning. Het gaat dan primair om de gewonnen hoeveelheden aardwarmte en delfstoffen en om hoeveelheden geïnjecteerde stoffen en hulpstoffen die worden beschreven in de artikelen 111, 112 en 119 van het Mijnbouwbesluit (MBB).

De gegevens dienen binnen vier weken na afloop van de betreffende maand verstrekt te worden aan de beheerder (art 111.2 en 112.2 Mbb). In artikel 11.4.1 van de Mijnbouwregeling (MBR) is TNO aangewezen als beheerder van deze gegevens. 

Het format van de data-aanlevering is gestandaardiseerd. De standaard is voor aardwarmte uitgewerkt in het Excel spreadsheet 'Aardwarmte Productiecijfers'  (versie december 2016) en in het pdf-document 'Aanlevering productiegegevens aardwarmte'  (versie december 2016). De sheet bevat een export functie om de ingevulde gegevens in een standaard xml formaat naar de beheerder (rapportage-mijnbouwwet@tno.nl) te mailen.
Voor Olie, Gas en Zout is de standaard gegeven in de sheet ‘Template Rapportage Mijnbouwbesluit.xls’.

Olie, Gas en Zout
Voor de productie en injectie van olie, gas, zout en overige stoffen, dienen de operators de onderstaande gegevens te verstrekken. Deze zijn opgenomen in de hierboven beschreven Excel sheet.

Productie:

 • per boorgat: de gewonnen hoeveelheden en soorten delfstoffen;
 • per vergunningsgebied: de hoeveelheden en soorten afgevoerde delfstoffen;
 • per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten verbruikte delfstoffen;
 • per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten vernietigde delfstoffen;
 • per boorgat: de gewonnen hoeveelheden andere stoffen, dan delfstoffen;
 • per boorgat: de ten behoeve van de winning in de ondergrond gebrachte hoeveelheden stoffen.
   

Opslag:

 • per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn opgeslagen;
 • per voorkomen: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en afgevoerd;
 • per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en verbruikt;
 • per mijnbouwwerk: de hoeveelheden en soorten stoffen die zijn teruggehaald en vernietigd.

Geothermie
De notitie 'Aanlevering productiegegevens aardwarmte' specificeert welke productiegegevens aangeleverd moeten worden en in welk format. Deze gegevens zijn uitgewerkt in de hierboven beschreven Excel sheet. Het gaat dan om de volgende aardwarmteproductiegegevens:

Pet put

 • Hoeveelheid geproduceerd water (m3)
 • Gemiddelde temperatuur van het productiewater, gewogen per volume, gemeten voor de warmtewisselaar (°C)
 • Gemiddelde pompdruk van pomp in productieput (bar)
 • Maximale pompdruk van pomp in productieput (bar)
 • Hoeveelheid olie productie uit productieput indien onttrokken uit de aquifer (Sm3)
 • Hoeveelheid gasproductie uit productieput indien onttrokken uit de aquifer (Nm3)
 • Hoeveelheid condensaatproductie uit productieput indien onttrokken uit de aquifer (Sm3)
 • Hoeveelheid in de productieput ingebrachte inhibitor (liter)
 • Hoeveelheid geïnjecteerd water (m3)
 •  Gemiddelde temperatuur van het injectiewater, gewogen per volume, gemeten tussen  warmtewisselaar en de well head (°C)
 • Gemiddelde pompdruk van pomp in injectieput (bar)
 • Maximale pompdruk van pomp in injectieput (bar)
 • Hoeveelheid in de injectieput ingebrachte inhibitor (liter)

Per installatie:

 • Onttrokken warmte uit het primaire circuit (MJ)
 • Aantal operationele uren van het primaire circuit (uur)
 • Verbruikte elektriciteit voor het primaire circuit (Kwh)

Vrijgave productie- en injectiegegevens
Conform de wet worden de productie- en injectiegegevens, die op grond van artikel 111, 112 en 119 Mbb worden aangeleverd, ook vrijgegeven (MBB 116, eerste lid). De aangeleverde productie- en injectiecijfers worden vier weken na het verstrijken van de aanleverperiode openbaar gemaakt. De vrijgave van de gegevens gebeurt via dit portaal (zie URL link hieronder. De overige data valt onder artikel 10, eerste lid, onderdeel c van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zoals genoemd in artikel 123, derde lid van de Mijnbouwwet.

Contact: support@geologischedienst.nl

Adres informatie

Zie contactgegevens voor verstrekking van gegevens per gegevenstype.

Boorgatmetingen en seismische gegevens dienen te worden verstuurd naar:

TNO - Geologische Dienst Nederland
Rapportage Mijnbouwwet Confidentieel
Postbus 80015
3508 TA Utrecht

of

TNO - Geologische Dienst Nederland
Rapportage Mijnbouwwet Confidentieel
Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Digitale gegevens dienen te worden verstuurd naar: rapportage-mijnbouwwet@tno.nl


Gesteentemonsters (kernen en boorgruis) dienen te worden afgeleverd bij:
TNO Centraal Kernhuis
Leeuweriklaan 14
Bedrijvenpark Zeist-West
Zeist
T 030-2518300
Adres in GoogleMaps