Aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) (per 1 oktober 2010)

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet integreert een groot aantal (ca. 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Ëén omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één aanvraagformulier, één bevoegd gezag, één uniforme procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. Het doel van deze samenvoeging is een lastenverlichting voor de aanvrager.

 

De Wabo geldt na inwerkingtreding voor het Nederlands territorium met inbegrip van de territoriale zee: de 12-mijlszone. De huidige procedures en regels voor vergunningverlening voor mijnbouwwerken buiten de 12-mijlszone, blijven na inwerkingtreding van de Wabo ongewijzigd van kracht. Artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht geeft aan dat de Minister van Economische Zaken bevoegd is te beslissen op een aanvraag die betrekking heeft op een inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is, en mijnbouwwerken niet zijnde inrichtingen.

Meldingen in het kader van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (hierna: Barmm) vallen niet onder de Wabo. Het gaat hierbij om tijdelijke werkzaamheden, zoals een (exploratie)boring of onderhoud aan installaties. Een melding aan het Ministerie van Economische Zaken is nodig wanneer het een mijnbouwwerk betreft dat onder de werking van het Barmm valt, zie artikel 4 van het Barmm. De melding in het kader van het Barmm betreft uitsluitend de milieuaspecten van de werkzaamheden.
 

Werkwijze Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm)

Omgevingsloket online is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met Omgevingsloket online een vergunningcheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is, welke gegevens de aanvrager moet leveren, en om eventueel een papieren aanvraagformulier uit te printen. Het Ministerie van Economische Zaken streeft ernaar dat aanvragen incl. bijbehorende bescheiden, zoals bouwtekeningen zoveel mogelijk digitaal en via het Omgevingsloket online worden ingediend.
Belangrijk! Geef duidelijk aan dat het Ministerie van Economische Zaken op basis van de Wabo bevoegd gezag is. Lees meer...