Ruimtelijke ordening

De diepe ondergrond van Nederland  wordt intensief benut en biedt een breed palet aan kansen voor winning en opslag van stoffen en energie. Deze kansen zijn vooral in beeld gekomen door de intensieve opsporing en winning van fossiele brandstoffen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. De grote hoeveelheid data die daarbij zijn verzameld in de vorm van 2D en 3D seismische opnames en diepe boringen , bieden nu een uniek inzicht in de opbouw en eigenschappen van de diepe ondergrond. Het overgrote deel van deze gegevens is publiek toegankelijk en wordt al geruime tijd gebruikt voor het systematisch construeren van kaartbeelden en ruimtelijke modellen die de opbouw, samenstelling en het dynamische gedrag van de ondergrond weergeven. Deze modellen vormen  de basis voor evaluaties van het benuttingspotentieel. Het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten in de (diepe) ondergrond kan leiden tot verschillende effecten rond het aardoppervlak (link mijnbouweffecten). Eventuele effecten treden lokaal op in de nabijheid van een activiteit. Preventieve of mitigerende maatregelen dienen te worden gedefinieerd in het winningsplan welke u vindt middels het datacenter . Vanwege het overwegend lokale karakter is deze informatie niet zinvol weer te geven in regionaal georiënteerde kaarten

De volgende links geven regionaal georiënteerde kaarten en toelichtingen op de huidige en toekomstige benuttingsmogelijkheden die in beeld zijn voor de diepe ondergrond. Actuele informatie over de winning en opsporing van grondstoffen in bestaande vergunninggebieden kan worden gevonden onder de link Activiteiten . Hiertoe brengt TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ook het jaarverslag Delfstoffen en Aardwarmte  uit.

  • Koolwaterstoffen: Algemene geologische achtergrond en randvoorwaarden, gegevens bestaande olie- en gasvelden, gebieden waar potentie bestaat voor het opsporen van nieuwe conventionele en onconventionele (o.a. schaliegas) voorkomens.
  • Geothermie: Algemene geologische achtergrond en randvoorwaarden, gegevens bestaande opsporing en winning aardwarmte, verschillende vormen van geothermie, gebieden die gunstig zijn voor het opsporen en ontwikkelen van geothermisch potentieel
  • Steenzout : Algemene geologische achtergrond en randvoorwaarden, gegevens bestaande opsporing en winning steenzout, verschillende vormen van zoutwinning, gebieden die gunstig zijn voor het opsporen en ontwikkelen van zoutwinning.
  • Opslag: Algemene geologische achtergrond en randvoorwaarden, verschillende vormen van opslag, bestaande opslag  en gebieden en lagen die gunstig zijn voor het ontwikkelen van verschillende vormen van opslag.